הלכות שבועות פרק ט
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות שבועות פרק ט

הלכות שבועות פרק ט

הלכה א

התובע עדיו להעיד לו עדות שיתחייב הנתבע בעדותן לבדה ליתן לתובע זה ממון המטלטל, וכפרו בעדותן ונשבעו בין שנשבעו בבית דין בין שנשבעו חוץ לבית דין הרי אלו חייבין משום שבועת העדות, שהרי הפסידוהו ממון בכפירתם. וכן אם השביעם התובע וכפרו בו, אף על פי שלא נשבעו הן ולא ענו אמן אחר שבועתו כיון שכפרו הרי אלו חייבין והוא שישביעם בבית דין.

 

הלכה ב

אין העדים חייבין בשבועת העדות עד שיכפרו בעדותן בבית דין, בין שנשבעו או השביען בבית דין בין שנשבעו או השביען חוץ לבית דין. והכפירה בבית דין בלבד, שנאמר: אם לא יגיד ונשא עונו מקום שיגיד ויועיל הוא, שאם לא יגיד שם יתחייב.

 

הלכה ג

תבען בעדות שאינה מחייבת ממון, או בעדות קרקעות או עבדים או שטרות וכפרו ונשבעו פטורין משבועת העדות, שאין חייבין אלא על כפירת עדות ממון שדומה לפקדון ותשומת יד וגזל ואבדה שפרטן הכתוב בפרשה שהן מטלטלין שגופן ממון וכשיעידו לזה יתן זה.

 

הלכה ד

וכן המשביע עדי קנס וכפרו פטורין משבועת העדות, מפני שאם קדם הנתבע והודה בקנס יפטר מלשלם, ואע"פ שבאו העדים אחר כן והעידו, נמצאו העדים לא חייבו זה בעדותן לבדה אלא עדותן עם כפירת הנתבע היא המחייבת אותן, והואיל ואם הודה לא תועיל עדותן אם כפרו בה ונשבעו פטורין.

 

הלכה ה

משביעכם אני שתבואו ותעידו לי שיש לי ביד פלוני תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה וכפרו חייבין בשבועת העדות מפני הקרן שהוא ממון לא מפני הכפל שהוא קנס. וכן אם השביעם שיעידו לו שאנס פלוני או פתה בתו וכפרו חייבין בשבועת העדות מפני הבושת והפגם, שאם הודה בהם הנתבע משלם לא מפני הקנס. וכן כל כיוצא בזה.

 

הלכה ו

אין העדים חייבין בשבועת העדות עד שיכפרו וישבעו אחר תביעת בעל דין עצמו או שלוחו, אבל אם קדמו ונשבעו קודם שיתבעם פטורין משבועת העדות.

 

הלכה ז

כיצד?

ראו התובע הולך אחריהן אמרו לו: למה אתה בא אחרינו, שבועה שאין אנו יודעין לך עדות הרי אלו פטורין משבועת העדות, מפני שלא תבען התובע אלא הם קדמו ונשבעו בתביעת עצמן. וכן אם השביעם הנתבע שאם תדעו לזה שתובע אותו עדות שתבואו ותעידו לו וכפרו הרי אלו פטורין משבועת העדות עד שישביעם התובע. ואין צריך לומר אם השביעם שיבואו ויעידו שיש לפלוני ביד פלוני ממון וכפרו שהן פטורין, שאין זה התובע בעל דין עצמו. וכן אם קדמה שבועה לעדות הרי אלו פטורין משבועת העדות שנאמר: ושמעה קול אלה והוא עד שקדמה עדות לשבועה לא שקדמה שבועה לעדות.

 

הלכה ח

כיצד?

משביע אני עליכם כשתדעו לי עדות שתבואו ותעידוני, ואמרו: אמן, וידעו לו עדות אחר כן, ותבעם להעיד וכפרו בו הרי אלו פטורין משבועת העדות.

 

הלכה ט

אין העדים חייבים בשבועת העדות עד שייחד אותם התובע וישביעם או ישבעו. כיצד?

עמד בבית הכנסת ואמר: משביע אני כל מי שידע לי עדות שיבא ויעיד לי, וענו כולם אמן ועדיו בכללם. ואחר כך תבע עדיו וכפרו בו הרי אלו פטורין משבועת העדות, מפני שלא ייחד עדיו בשבועה בפני עצמן. אבל אם אמר: משביע אני כל העומדים כאן שאם ידעו לי עדות שיבואו ויעידו לי, והיו עדיו בכללם וכפרו הרי אלו חייבין בשבועת העדות, שהרי ייחדם בכלל אחרים.

 

הלכה י

וכן אם אמר לעדים: בואו והעידו לי שיש לי מנה ביד פלוני ואחר כך עמד בבית הכנסת והשביע כל מי שיודע לו עדות יבוא ויעיד ולא באו ולא העידו הרי אלו חייבין, שהרי תבען תחלה. והוא שיהיו אז בבית הכנסת ויהיה שם בית דין, אבל אם לא היו בפני בית דין, אם ענו אמן חייבין בשבועת העדות כשיכפרו בעדותן בבית דין, ואם לא ענו אמן אינן חייבין.

 

[השגת הראב”ד]: וכן אם אמר לעדים בואו והעידו לי וכו'

אמר אברהם: המחבר הזה שנה משנתו כר"מ ואין הלכה כמותו אלא בין מפי עצמו בין מפי אחרים אינן חייבין עד שיכפרו בב"ד ועוד בין לר"מ בין לרבנן מה צורך שיהיה הבית דין בבית הכנסת בשעת השבועה והלא אין מקפידין על השבועה באי זה מקום שתהיה ואין מקפידין אלא על הכפירה

 

הלכה יא

אחד המשביע עדיו בשבועה או שאמר להן: מצוה אני עליכם בשבועה, אוסרכם אני בשבועה הרי אלו חייבין והוא שישביעם בשם או בכינוי מן הכינוים, כמו שבארנו.

 

הלכה יב

ואין העדים חייבין עד שישביעם בלשון שהם מכירין אותה.

 

הלכה יג

הנה למדת: שאין העדים חייבין בשבועת העדות אלא ע"פ עשרה דברים ואלו הן: שיתבעם התובע, ושתהיה עדות ממון, ושיהיה ממון המטלטל, ושיתחייב הנתבע לשלם בעדותן לבד אם העידו, ושיכפרו אחר שתבען התובע, ושיכפרו בבית דין, ושתהיה שם שבועה בשם או בכינוי, ושתקדם ידיעת העדות לשבועה, ושייחד עדיו בעת השבועה או בעת התביעה, ושתהיה השבועה בלשון שהן מכירין אותה.

 

הלכה יד

כל מקום שאמרנו פטור פטור משבועת העדות, אבל חייב בשבועת ביטוי, והוא שנשבע או שענה אמן אם השביעו אחר, שהרי נשבע על שקר. אבל המחוייב בשבועת העדות, אף על פי שהוא נשבע על שקר ואע"פ שהוא מזיד אינו חייב משום שבועת ביטוי אלא משום שבועת העדות בלבד. שהרי הכתוב הוציא שבועת העדות מכלל שבועת ביטוי לחייב המזיד בה כשוגג בקרבן אבל לא במלקות, שנאמר: לאחת מאלה במין אחד ממיני שבועות אתה מחייב הנשבע, ואי אתה מחייבו בשני מינין עד שיהיה חייב בדין שבועת העדות ובדין שבועת ביטוי.

 

הלכה טו

משביע אני עליכם אם לא תבאו ותעידו לי שיש לי ביד פלוני פקדון ותשומת יד גזל ואבדה, שבועה שאין אנו יודעין לך עדות אינן חייבין אלא אחת. שבועה שאין אנו יודעין לך עדות שיש לך ביד פלוני פקדון ותשומת יד גזל ואבדה חייבין על כל אחת ואחת.

 

הלכה טז

משביע אני עליכם אם לא תבואו ותעידו לי שיש לי ביד פלוני חטים ושעורים וכוסמין. שבועה שאין אנו יודעין לך עדות אינם חייבין אלא אחת, שבועה שאין אנו יודעים לך עדות שיש לך ביד פלוני חטים ושעורים וכוסמין חייבין על כל אחת ואחת.

 

הלכה יז

וכן אם תבעו אותן רבים להעיד להם ואמרו: שבועה שאין אנו יודעין לכם עדות אינן חייבין אלא אחת, לא לך ולא לך ולא לך חייבין על כל אחת ואחת, כדרך שבארנו בשבועות הפקדון.

 

הלכה יח

הנשבע לחברו שהוא יודע לו עדות ונמצא שאינו יודע לו עדות הרי זה פטור ואין כאן לא שבועת העדות ולא שבועת ביטוי, מפני ששבועת ביטוי אינה אלא בדבר שיש בו לאו והן, ואם יאמר: שבועה שאיני יודע לך עדות אין זה שבועת ביטוי אלא שבועת העדות, הואיל ולאו זה שיש בה אינה שבועת ביטוי, כך הן שבה, שהוא הנשבע שיודע לו עדות, אינו שבועת ביטוי.

 

הלכה יט

דבר ברור הוא שהנשבע לחברו שהעיד לו והוא לא העיד, או שלא העיד לו והוא העיד הרי זה חייב משום שבועת ביטוי ואין כאן שבועת עדות כלל.