הלכות מכירה פרק יט
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות מכירה פרק יט

הלכות מכירה  פרק יט

הלכה א

אסור למוכר למכור לחברו קרקע או מטלטלין שיש בה עסיקין ויש בה דין עד שיודיעו, שאע"פ שהאחריות עליו, אין אדם רוצה שיתן מעותיו ויורד לדין ויהיה נתבע מאחרים.

 

הלכה ב

המוכר קרקע לחברו ואחר שקנה הלוקח באחד מן הדרכים שקונין בהן, קודם שישתמש בה יצא עליו מערערין, הרי זה יכול לחזור בו, שאין לך מום גדול מזה שעדיין לא נהנה בו ובאו התובעין. לפיכך יבטל המקח ויחזיר המוכר את הדמים ויעשה דין עם המערערין. ואם נשתמש בה הלוקח כל שהוא, ואפילו דש המצר שלה וערבו עם הארץ, אינו יכול לחזור בו, אלא עושה דין עם המערערין. ואם הוציאו מידו בדין, יחזור על המוכר כדין כל הנטרפין.

 

הלכה ג

כל המוכר קרקע או עבד או שאר מטלטלין, הרי זה חייב באחריותן. כיצד?

אם הוציא המקח מיד הלוקח מחמת המוכר, חוזר הלוקח ונוטל כל הדמים שנתן מן המוכר שהרי נלקח המקח מחמתו. כך הדין בכל ממכר, אע"פ שלא פירש הלוקח דבר זה אלא קנה סתם, אפילו מכר הקרקע בשטר ולא הזכיר בו האחריות, הרי זה חייב באחריותן, שאחריות שלא נזכר טעות סופר הוא.

 

הלכה ד

במה דברים אמורים?

בשהוציא המקח מיד הלוקח בבית דין של ישראל, כגון שהיה המקח מטלטלין והיו גנובין או גזולין או שהיתה הקרקע גזולה, או שבא בעל חוב של מוכר וטרפה מיד הלוקח והכל בבית דין של ישראל. אבל אם הגוי הוא שהוציא המקח מן הלוקח בין בדין המלך בין בערכאות שלהן, אין המוכר חייב באחריותו. ואע"פ שהגוי טוען שהמוכר גנב חפץ זה או גזלה ממנו והביא עדי גויים על כך, אין המוכר חייב כלום, שזה אונס הוא ואין המוכר חייב באחריות אונס.

 

הלכה ה

המוכר קרקע לחברו והתנה עמו, שכל אונס שיולד בקרקע זה יהיה חייב לשלם, אפילו בא גוי וגזלה מחמת המוכר חייב לשלם. אבל אם נפסק הנהג שהיה משקה אותה או שחזר הנהר לעבור בתוכה ונעשית בריכה, או שבאה זועה והשחיתה אותה, הרי זה פטור, שאלו וכיוצא בהן אונס שאינו מצוי הוא ולא עלה על לב המוכר דבר זה הפלא בעת שהתנה, וכל אונס שאינו מצוי אינו בכלל התנאי הזה.

 

הלכה ו

והוא הדין לכל תנאי ממון, שאומדין דעת המתנה ואין כוללין באותו התנאי אלא דברים הידועין שבכללן היה התנאי, והם שהיו בדעת המתנה בשעת שהתנה.

 

הלכה ז

מעשה באחד ששכר מלחים להביא שומשמין למקום פלוני, והתנה עמהם שהן חייבין בכל אונס שיארע להם עד שיגיעו השומשמין למקום פלוני, ונפסק הנהר שהיו מוליכין בו, ואמרו חכמים: זה אונס שאינו מצוי ואין חייבין להוליך שומשומין אלו על גבי בהמה עד אותו מקום. וכן כל כיוצא בזה.

 

הלכה ח

המוכר קרקע לחברו והתנה המוכר שלא יהיה עליו אחריות אפילו נודע בודאי שזו הארץ גזולה ויצאת מיד הלוקח, אין המוכר חייב כלום. ואין צריך לומר אם בא בעל חוב וטרפה שאינו מחזיר לו כלום, שכל תנאי שבממון קיים.

 

הלכה ט

ראובן שמכר שדה לשמעון שלא באחריות, ובא לוי והוציאה מיד שמעון, אם רצה ראובן לעשות דין עם לוי עושה, ואין יכול לוי לומר לו: מה לי ולך והרי אין עליך אחריות, שהרי ראובן אומר לו אין רצוני שיהיה לשמעון תרעומת עלי, שהרי הפסיד בגללי.

 

הלכה י

ראובן שמכר שדה לשמעון שלא באחריות וחזר ולקחה משמעון באחריות, ובא בעל חוב של ראובן לטרוף אותה ממנו אינו יכול לחזור על שמעון, שאף על פי שלא קבל עליו אחריות עצמו קבל, שלא יהיה הוא המוכר והוא המוציא לעצמו. אבל אם בא בעל חוב של יעקב אביהם וטרפה מיד ראובן, חוזר בכל הדמים על שמעון, מפני ששמעון קבל לו האחריות וראובן לא קבל לשמעון אחריות של אחרים כלל.