הלכות מכירה פרק כב
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות מכירה פרק כב

הלכות מכירה  פרק כב

הלכה א

אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, בין במכר בין במתנה בין במתנת שכיב מרע. כיצד? מה שתוציא שדה זו מכור לך, מה שיוציא אילן זה נתון לך, תנו מה שתלד בהמה זו לפלוני, לא קנה כלום. וכן כל כיוצא בזה.

 

הלכה ב

המוכר פירות דקל לחברו, יכול לחזור בו אף לאחר שבאו הפירות לעולם. ואם שמט הלוקח ואכל אין מוציאין מידו. וכל החוזר בו משניהם, אין חייב לקבל מי שפרע.

 

הלכה ג

אבל הפוסק על שער שבשוק ולא היה אותו המין שפסק עליו ברשות מוכר, חייב לקנות וליתן ללוקח מה שפסק. ואם חזר מקבל מי שפרע.

 

הלכה ד

מי שפסק על שער שבשוק שיתן ארבע סאין בסלע, אם היו שבלים הרי זה קנה לקבל מי שפרע, והוא שיראה לו בגורן או שיאמר לו בשוק: הריני סומך עליך, אבל אם לא נראה בגורן ולא אמר לו: הריני סומך עליך, לא סמכה דעתו של מוכר ואינו מקבל מי שפרע, שהרי הוא אומר: שמא פסק עם אחר ואין צריך לחטים אלו.

 

הלכה ה

דבר שאין ברשותו של מקנה אינו נקנה, והרי הוא כדבר שלא בא לעולם. כיצד?

מה שאירש מאבא מכור לך, מה שתעלה מצודתי מן הים נתון לך, שדה זו לכשאקחנה קנויה לך לא קנה כלום. וכן כל כיוצא בזה.

 

הלכה ו

מי שהיה מורישו גוסס ונטוי למות ורצה למכור מנכסיו מעט כדי להוציא הדמים בצרכי קבורה, הואיל והבן עני ואם ימתין עד שימות וימכור ישתהא המת ויתבזה, תקנו חכמים שאם מכר ואמר: מה שאירש מאבי היום מכור לך, ממכרו קיים. וכן צייד עני שאין לו מה שיאכל, שאמר: מה שתעלה מן הים מצודתי היום מכור לך, ממכרו קיים משום כדי חייו.

 

הלכה ז

הבן שמכר בנכסי אביו בחיי אביו ומת הבן בחיי האב ואח"כ מת האב, בן הבן מוציא מיד הלקוחות, שהרי אביו מכר דבר שלא בא עדיין לרשותו ונמצאו הנכסים ברשות האב וזה יורש אבי אביו, וכן כל כיוצא בזה.

 

הלכה ח

מי שנתן קרקע מתנה לחברו ונתן לו על גבה מאה דינרין, אם היו הדינרין מצויין ברשותו, כיון שזכה בשדה זכה בדינרין. ואם אין לו דינר, אין מחייבין את הנותן ליתן לו מאה דינרין עד שיביא הזוכה ראיה שהיה לזה דינרין בעת המתנה. והוא הדין לשאר מטלטלין שמקנה אדם אותם על קרקע, אם אינם ברשות המוכר או הנותן לא קנה, שאין אדם מקנה דבר שאינו ברשותו.

 

הלכה ט

מי שהיה לו פקדון ביד אחר, הרי זה מקנהו בין במכר בין במתנה, לפי שהפקדון ברשות בעליו הוא והרי הוא בחזקת שהוא קיים. ואם כפר בו זה שהופקד אצלו, אינו יכול להקנותו, שזה כמי שאבד שאינו ברשותו. אבל המלוה הואיל ולהוצאה ניתנה, אינה בעולם ואין אדם יכול להקנותה אלא במעמד שלשתן, והוא דבר שאין לו טעם כמו שביארנו. ואם היתה מלוה בשטר, מקנה את השטר בכתיבה ומסירה, שהרי יש כאן דבר הנמסר לקנות שעבוד שבו.

 

הלכה י

כשם שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, כך אין אדם מקנה למי שלא בא לעולם. ואפילו עובר הרי הוא כמי שלא בא לעולם, והמזכה לעובר לא קנה. ואם היה בנו, הואיל ודעתו של אדם קרובה אצל בנו קנה.

 

הלכה יא

האומר לאשתו: נכסי לבנים שתלדי ממני, הרי אלו לא יקנו כלום, שכיון שלא נתעברה בהן בשעת המתנה עדיין לא באו כדי להיות דעתו קרובה להם.

 

הלכה יב

המקנה למין ממיני חיה, לא הקנה כלום. הקנה קצת נכסיו לבהמה או למי שלא בא לעולם, וחזר ואמר לחברו: קנה כבהמה זו או כעובר זה, לא קנה כלום. אמר לו: קנה את ובהמה זו, או את ועובר זה, קנה מחצה.

 

הלכה יג

אין אדם מקנה לא במכר ולא במתנה אלא דבר שיש בו ממש, אבל דבר שאין בו ממש אינו נקנה.

 

הלכה יד

כיצד?

אין אדם מקנה ריח התפוח הזה או טעם הדבש הזה או עין הבדולח הזה. וכן כל כיוצא בזה. לפיכך המקנה לחברו אכילת פירות דקל זה, או דירת בית זה לא קנה, עד שיקנה לו גוף הבית לדור בו וגוף האילן לאכול פירותיו, כמו שיתבאר.

 

הלכה טו

דין ההקדש ודין העניים ודין הנדרים אינו כדין ההדיוט בקנייתו. שאילו אמר אדם: כל מה שתלד בהמתי יהיה הקדש לבדק הבית, או יהיה אסור עלי, או אתננו לצדקה, אע"פ שאינו מתקדש לפי שאינו בעולם הרי זה חייב לקיים דברו שנאמר: ככל היוצא מפיו יעשה.

 

[השגת הראב"ד]: דין ההקדש וכו'

אמר אברהם: רואה אני כי הוא מוסיף אפילו על דברי הרב ז"ל כי הרב כתב במעשה דההוא גברא דתקע ליה חבריה משום דלא היה סלע ברשותו לא מצי מקני ליה אלא במעמד שלשתן וזה החכם אומר שאפילו לא בא לעולם קנו עניים ואני אומר שאם חייב עצמו בכך שאמר אתן לעניים כך וכך כלומר מן הפירות שיצאו בכרם שלי וכן כל כיוצא בזה הרי זה חייב עצמו ויתן אבל אם אמר ינתן לעניים כך וכך מפירות שלא באו לעולם לא קנו עניים לדברי הרב. עד כאן לשונו.

 

הלכה טז

והואיל והדבר כן, אם צוה אדם כשהוא שכיב מרע ואמר: כל מה שיוציא אילן זה לעניים, או כל שכר בית זה לעניים, זכו בהן העניים.

 

הלכה יז

יש גאונים שחולקין על דבר זה ואומרים: שאין העניים זוכין אלא בדברים שהדיוט קונה בהן, ולפיכך לא יזכו בדבר שלא בא לעולם, ואין דעתי נוטה לדברים אלו: שאין אדם מצווה להקנות, והוא מצווה לקיים דבריו בצדקה או בהקדש כמו שהוא מצווה לקיים הנדר, כמו שביארנו בערכין.