הלכות מכירה פרק ח
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות מכירה פרק ח

הלכות מכירה  פרק ח

הלכה א

המוכר שדה לחברו באלף זוז ונתן לו מקצת הדמים והיה יוצא ונכנס ותובע שאר הדמים, אפילו לא נשאר לו אלא זוז אחד לא קנה הלוקח את כולה, אע"פ שכתב השטר או החזיק.

 

הלכה ב

חזר בו הלוקח, יד המוכר על העליונה. רצה אומר לו: הילך מעותיך או קנה מן הקרקע כנגד המעות שנתת לי ונותן לו מן הזבורית שבה, ואם חזר המוכר, יד הלוקח על העליונה: רצה אומר לו: תן לי מעותי או תן לי קרקע כנגד מעותי, ונוטל מן היפה שבה. ואם לא היה יוצא ונכנס ותובע, קנה הלוקח את כולה ואין אחד מהן יכול לחזור בו, ושאר הדמים עליו כשאר החובות.

 

הלכה ג

מכר שדהו מפני רעתה, אף על פי שהוא יוצא ונכנס ותובע שאר הדמים, קנה הכל, ואין הלוקח יכול לחזור בו. שזה שתובע ורודף לא מפני שעדיין לא גמר והקנה, אלא כדי שלא יחזור בו הלוקח.

 

הלכה ד

וכן הדין במוכר מטלטלין: אף על פי שמשך הלוקח הפירות והוציאן לרשותו והמוכר נכנס ויוצא על שאר הדמים לא קנה. ויד החוזר בו על התחתונה, כמו שביארנו, אלא אם כן מכר מפני רעת ממכרו והרי זה קנה הכל.

 

הלכה ה

לקח שוה מאה במאתים והמוכר יוצא ונכנס לתבוע שאר הדמים, הרי זה ספק: אם הוא כמוכר שדהו מפני רעתה ואינו תובע אלא מפני שמכר ביותר, או אינו כמוכר שדהו מפני רעתה וזה שתובע, מפני שעדיין לא גמר להקנותו עד שיקח כל הדמים. לפיכך הרוצה לחזור משניהם, אינו יכול לחזור. ואם תפס המוכר ממקח שמכר כנגד המעות שנשארו לו, אין מוציאין מידו.

 

הלכה ו

הקונה דבר מחברו ונתן לו הדמים וטעה במניין המעות, ולאחר זמן תבעו המוכר ואמר לו: מאה שנתת לי אינם אלא תשעים, נקנה המקח ומחזיר לו העשרה אפילו אחר כמה שנים, בין בקרקע בין במטלטלין.

 

הלכה ז

האומר לחברו כשאמכור שדה זו, הרי היא מכורה לך מעכשיו במאה זוז, וקנו מידו על כך, ולאחר זמן מכרה לאחר במאה, קנה הראשון. מכרה ביותר על מנה, קנה אחרון. שלא אמר לו אלא כשאמכור, שיהיה מוכר מדעתו תחלה, וזה לא היה רוצה למכור ולא מכר אלא מפני התוספת שהוסיף זה על שוויו, ונמצא כמי שנאנס ומכר.

 

הלכה ח

אמר לו: כשאמכרנה, הרי היא קנויה לך מעכשיו כמה שישומו אותה בית דין של שלשה, אפילו על פי שנים מן השלשה. אמר לו: כמו שיאמרו שלשה, עד שיאמרו השלשה. וכן אם אמר לו: כמו שישומו אותה בית דין של ארבעה, עד שישומו הארבעה כולן ויסכימו וימכור לאחר כמו שיסכימו, ואחר כך יקנה הראשון. שמו אותה שלשה או ארבעה ואמר המוכר: עד שיבאו שלשה אחרים או ארבעה וישומו אין שומעין לו, שהרי קנו מידו תחלה שמכר מעכשיו.