הלכות שגגות פרק יד
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות שגגות פרק יד

הלכות שגגות פרק יד

הלכה א

בית דין ששגגו והורו לעקור גוף מגופי תורה ועשו כל העם על פיהם, בית דין פטורין, וכל אחד ואחד מן העושים חייב חטאת קבועה, שנאמר: ונעלם דבר ולא כל הגוף.

 

הלכה ב

לעולם אין בית דין חייבין עד שיורו לבטל מקצת ולקיים מקצת בדברים שאינן מפורשין בתורה ומבוארים, ואחר כך יהיו בית דין חייבין בקרבן והעושים על פיהם פטורין. כיצד? שגגו והורו שמותר להשתחוות לעבודה זרה, או שמותר להוציא מרשות לרשות בשבת, או שמותר לבוא על שומרת יום כנגד יום, הרי אלו כמי שאמרו אין שבת בתורה, או אין ע"ז בתורה, או אין נדה בתורה שעקרו כל הגוף ואין זו וכיוצא בזה שגגת הוראה, אלא שכחה. לפיכך פטורין מן הקרבן וכל העושה על פיהן, חייב חטאת בפני עצמו. אבל אם טעו והורו ואמרו המוציא מרשות לרשות הוא שחייב, שנאמר: אל יצא איש ממקומו, אבל הזורק או המושיט מותר, או שעקרו אב מאבות מלאכות והורו שאינה מלאכה, הרי אלו חייבין. וכן אם טעו ואמרו: המשתחוה לעבודה זרה בפישוט ידים ורגלים הוא החייב, שנאמר בו: לא תשתחוה לאל אחר, אבל הכורע על הארץ ולא פשט ידיו ורגליו, הרי הוא מותר, הרי אלו חייבין. וכן אם טעו ואמרו: הבא על שומרת יום כנגד יום שראתה דם ביום הוא חייב, שנאמר: כל ימי זובה. אבל ראתה בלילה מותר לבוא עליה, וכן אם הורו ואמרו: שמי שפירשה אשתו נדה בשעת תשמיש מותר לפרוש ממנה כשהוא מתקשה, הרי אלו חייבין. וכן אם טעו ואמרו: שהאוכל דם שיצא בשעת שחיטה הוא החייב, אבל האוכל דם הלב מותר, הרי אלו חייבים. וכן כל כיוצא בטעיות אלו, אם הורו בהן ועשו רוב הקהל על פיהן, פטורין ובית דין מביאין קרבן על שגגתן.

 

הלכה ג

הורו בית דין שיצא השבת לפי שנתכסית החמה, ודימו ששקעה חמה ואח"כ זרחה אין זו הוראה אלא טעות, וכל שעשה מלאכה חייב, אבל בית דין פטורין. וכן אם התירו בית דין אשת איש להנשא לפי שהעידו בפניהם שמת בעלה ואחר כך בא בעלה, אין זו הוראה אלא טעות, והאשה ובעלה האחרון חייבין חטאת על שגגתן. וכן כל כיוצא בזה.

 

הלכה ד

בית דין שהורו בשגגה ושכחו עצמו של חטא שהורו בו, אע"פ שהן יודעים בודאי שחטאו בשגגה ואף על פי שהעם מודיעין אותן ואומרים להן בכך וכך הוריתם לנו, הם פטורין והעושים על פיהם חייבין בפני עצמן, שנאמר: ונודעה החטאת אשר חטאו עליה, לא שיודיעו אותו החוטאים. כיצד?

שגגו והתירו חלב שעל גבי הקיבה ואכלוהו רוב העם, ואחר שידעו ששגו בהוראה ושהתירו דבר שחייבים על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת קבועה, נסתפק להם אם מקצת החלבים התירו או מקצת הדמים התירו, הרי אלו פטורין, וכל מי שאכל מביא חטאת קבועה.

 

הלכה ה

בית דין שהורו בשגגה ונודעה להם שגגתן, בין שהביאו כפרתן בין שלא הביאו, כל העושה כפי הוראתן שפשטה ברוב הצבור, מאחר שידעו הרי זה מביא אשם תלוי, הואיל והיה לו לשאול בכל עת על דברים שנתחדשו בבית דין ולא שאל הרי זה כמי שנסתפק לו אם חטא או לא חטא. במה דברים אמורים?

במי שהיה עם בית דין במדינה, אבל מי שראה ההוראה והלך למדינה אחרת, אע"פ שעשה אחר שידעו פטור, מפני שתלה בהן והרי אי אפשר לו לשאול. ולא עוד אלא הנבהל לצאת אף על פי שעדיין לא יצא לדרך ועשה על פיהם מאחר שידעו, הרי זה פטור.

 

[השגת הראב”ד]: ועשה על פיהם מאחר שידעו הרי זה פטור

אמר אברהם: דדוקא שעשה אחר שחטאו רוב הקהל על פיהם שכבר נתחייבו ב"ד אבל אם עשה עד שלא חטאו רוב הקהל מביא חטאת יחיד שהרי פסק למעלה יחיד שעשה בהוראת ב"ד חייב וכ"ש כשעשה אחר שחזרו שהוא חייב.