הלכות שגגות פרק ג
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות שגגות פרק ג

הלכות שגגות פרק ג

הלכה א

מי שהעידו עליו עדים שחטא חטא שחייבין עליו חטאת קבועה, ולא התרו בו, אלא אמרו: ראינוך שעשית מלאכה בשבת, או שאכלת חלב. והוא אומר: אני יודע בודאי שלא עשיתי דבר זה אינו חייב חטאת. הואיל ואם יאמר: מזיד הייתי יפטר מן הקרבן, כשאמר להן: לא אכלתי ולא עשיתי, נעשה כאומר: לא אכלתי בשגגה אלא בזדון שהוא פטור מן הקרבן ולא הכחיש את העדים.

 

הלכה ב

שתק ולא הפליג את העדים (אלא) אפילו אמרה לו אשה: אכלת חלב או עשית מלאכה בשבת ושתק, חייב להביא חטאת. אמר לו עד אחד: חלב הוא זה ושתק, וחזר ואכלו בשגגה מביא חטאת, ואם התרו בו לוקה עליו, אף על פי שעיקר העדות בעד אחד.

 

הלכה ג

כבר ביארנו בהלכות פסולי המוקדשין, שהמפריש חטאתו על החלב שאכל לא יביאנה על השבת שחלל או על הדם שאכל, שנאמר: והביא קרבנו שעירת עזים וגו' על חטאתו אשר חטא, עד שיהיה קרבנו לשם חטאו, לא שיקריבנה מחטא על חטא, ואם הקריב פסלה. יתר על זה אמרו: הפריש חטאתו על חלב שאכל אמש, לא יביאנה על חלב שאכל היום ואם הביא כפר. ואין צריך לומר, שאם הפרישה אביו ומת והיה הבן מחוייב באותו החטא, שלא יביאנה הבן על חטאו, כמו שנתבאר שם.

 

הלכה ד

המביא חטאת על שני חטאים, תרעה עד שיפול בה מום ותמכר ויביא בדמי חצייה לחטא זה ובדמי חצייה לחטא השני. וכן שנים שהביאו חטאת אחת על שני חטאיהם, תרעה עד שיפול בה מום ותמכר ויביא זה חטאתו בדמי חצייה ויביא זה חטאתו בדמי חצייה.

 

הלכה ה

הביא שתי חטאות על חטא אחד, יקריב אי זו שירצה, והשניה תרעה עד שיפול בה מום ויפלו דמיה לנדבה.

 

הלכה ו

הביא שתי חטאות על שני חטאים, זו תשחט לשם חטא האחד והשניה לשם החטא השני.

 

הלכה ז

כבר ביארנו בהלכות מעשה הקרבנות, שהמומר לעבודה זרה או לחלל שבתות בפרהסיא, אין מקבלין ממנו קרבן כלל. והמומר לעבירה משאר עבירות אין מקבלין ממנו חטאת על אותו החטא. כיצד?

מומר לאכול חלב שאכל חלב בשגגה והביא חטאתו אין מקבלין ממנו עד שיחזור בתשובה. אפילו היה מומר לאכול חלב לתיאבון ונתחלף לו חלב בשומן ואכלו והביא קרבן, אין מקבלין ממנו שמשאכל בזדון בין להכעיס בין לתיאבון, הרי הוא מומר. היה מומר לאכול חלב ושגג ואכל דם מקבלין ממנו, כמו שביארנו.

 

הלכה ח

מי ששגג והפריש חטאתו ואח"כ נעשה מומר וחזר בתשובה, או נשתטה וחזר ונשתפה אע"פ שנדחה הקרבן בינתים, הרי זה חזר ונראה, שאין בעלי חיים נדחין, כמו שביארנו בהלכות פסולי המוקדשין, לפיכך יקריבנה עצמה. וכשם שאם נולד בו מום עובר ונתרפא, יחזור לכשרותו, כך אם נדחו הבעלים וחזרו ונראו יקרב.

 

הלכה ט

חייבי חטאות ואשמות ודאים שעבר עליהן יום כפורים, חייבין להביא לאחר יום הכפורים, וחייבי אשמות תלויין פטורין, שנאמר: מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו. כך למדו מפי השמועה: שכל חטא שאין מכיר בו אלא ה' נתכפר לו. לפיכך מי שבא על ידו ספק עבירה ביוה"כ אפילו עם חשיכה פטור מאשם תלוי, שכל היום מכפר. נמצאת למד: שאין מביאין על לא הודע של יום הכפורים אשם תלוי, אלא אם לא כפר לו יוה"כ, כמו שיתבאר.

 

הלכה י

אין יום הכפורים ולא החטאת ולא האשם מכפרין אלא על השבים המאמינים בכפרתן. אבל המבעט בהן אינן מכפרין בו. כיצד?

היה מבעט והביא חטאתו או אשמו והוא אומר או מחשב בלבו שאין אלו מכפרין, אף על פי שקרבו כמצותן, לא נתכפר לו וכשיחזור בתשובה מבעיטתו צריך להביא חטאתו ואשמו. וכן המבעט ביוה"כ, אין יום הכפורים מכפר עליו. לפיכך אם נתחייב באשם תלוי ועבר עליו יום הכפורים והוא מבעט בו, הרי זה לא נתכפר לו, וכשיחזור בתשובה אחר יוה"כ, חייב להביא כל אשם תלוי שהיה חייב בו.

 

הלכה יא

כל אשמות שבתורה מעכבין את הכפרה חוץ מאשם נזיר. ספק נזיר וספק מחוסרי כפרה וספק סוטה, כולם מביאין קרבנותיהן אחר יום הכפורים.

 

הלכה יב

מי שהוא מחוייב חטאת או אשם והרי הוא יוצא מבית דין ליהרג, אם היה זבחו זבוח, משהין אותו עד שיזרק הדם ואח"כ יהרג. ואם עדיין לא נשחט הזבח, אין משהין אותו עד שיקריבו עליו.