הלכות שגגות פרק ד
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות שגגות פרק ד

הלכות שגגות פרק ד

הלכה א

העושה עבירות הרבה בהעלם אחד, חייב חטאת על כל אחת ואחת. אפילו עשה הארבעים ושלש אלו שמנינו בהעלם אחד, חייב ארבעים ושלש חטאות. וכן אם עשה מעשה אחד שהוא חייב עליו משום שמות הרבה, חייב על כל שם ושם, והוא שהיו האיסורין כולן באין כאחת או איסור מוסיף או איסור כולל. כיצד?

השוחט בהמת קדשים חוץ לעזרה בשבת לע"ז, חייב שלש חטאות משום שוחט קדשים בחוץ, ומשום מחלל שבת, ומשום עובד ע"ז, שהרי שלשת האיסורין באין כאחת. במה דברים אמורים?

באומר בגמר זביחה הוא עובד אותה, אבל אם לא היתה כוונתו לכך, משישחט בה מעט לשם ע"ז, תאסר ואינו חייב משום שחוטי חוץ עד שישחוט שנים או רוב שנים, ונמצא כשגמר השחיטה שחט בהמה האסורה לקרבן שאינו חייב עליה משום שוחט בחוץ, כמו שביארנו.

היתה חטאת העוף והיה חצי קנה שלה פגום והוסיף בו כל שהוא בשבת לשם ע"ז, חייב שלש חטאות, שהרי שלשת האיסורין באים כאחת. וכן העושה מלאכה ביוה"כ שחל להיות בשבת, חייב שתי חטאות, מפני ששני האיסורין באין כאחת. הבא על אשת אחיו הקיים, כשהיא נדה, מביא שלש חטאות: משום אשת איש, ומשום אשת אח והן שני איסורין הבאין כאחת, ומשום נדה שהוא איסור מוסיף, שמתוך שנתוסף בה איסור זה לבעלה נוסף ליבמה, וכן כיוצא בזה. הבא על אביו חייב שתים: אחת משום ערות אביך לא תגלה, ומשום ואת זכר לא תשכב, וכן הבא על אחי אביו חייב שתים, שנאמר: ערות אחי אביך לא תגלה. הבא על הזכור והביא זכור עליו בהעלם אחד אע"פ שהן שני גופין, אינו חייב אלא חטאת אחת, שנאמר: ואת זכר לא תשכב השוכב והנשכב שם אחד הוא. וכן הבא על הבהמה והביא בהמה עליו בהעלם אחד, אינו חייב אלא חטאת אחת, עשו השוכב והנשכב בבהמה וזכור כבעילה אחת.

 

הלכה ב

יש בועל בעילה אחת וחייב עליה שמונה חטאות. כיצד?

יעקב שהיתה לו בת מזלפה ושמה תמנע, נשא לבן תמנע והוליד ממנה בת ושמה סרח, ואין ללבן בת אלא רחל לבדה. נמצאת סרח בת בת יעקב ואחות אשתו מאביה הן שני איסורין הבאין כאחת. נשאת סרח לראובן ונאסרה על שאר בני יעקב, נוסף בה איסור ליעקב והרי היא כלתו. מת ראובן או גירש ונשאת סרח זו לאחי יעקב מאמו, מתוך שנאסרה על שאר אחי יעקב, נוסף ליעקב בה איסור אשת אחיו. מת או גירש ונשאת סרח זו לישמעאל. מתוך שנאסרה על שאר אחי ישמעאל, נוסף ליעקב בה איסור אשת אחי אביו. מת ישמעאל ונפלה לייבום לפני יצחק ועבר יצחק וייבמה אף על פי שהיא שנייה לו, מתוך שנאסרה על שאר אחיו, נוסף בה איסור ליעקב משום אשת אביו ומשום אשת איש ששני האיסורין באין כאחת. אם שגג יעקב ובא על סרח זו כשהיא נדה בחיי יצחק בעלה ובחיי רחל אשת יעקב, הרי זה חייב עליה שמונה חטאות: משום בת בתו, ומשום אחות אשתו, ומשום כלתו, ומשום אשת אחיו, ומשום אשת אחי אביו, ומשום אשת אביו, ומשום אשת איש, ומשום נדה. וכן כל כיוצא בזה.

 

הלכה ג

כל אלו שתאסר זו הערוה עליהן באיסור מוסיף, צריך שיהו האנשים האחרים מצויין בעולם כדי שתאסר עליהן, ומתוך שתאסר עליהן יתוסף איסור אחר לזה, אבל אם אינן מצויין אין אומרין: הואיל אילו היה לזה בנים או אחים היתה נאסרה עליהן יתוסף בה איסור לזקן, שהרי אין שם עתה לא בן ולא אח וכן כל כיוצא בהן.

 

הלכה ד

מי שהיה נשוי שלש נשים, ובא על אמה של אחת מהן שהיא אם אמה של שנייה שהיא אם אביה של שלישית, אע"פ שזקנה זו היא חמותו ואם חמותו ואם חמיו ושלשה שמות הן ואיסור בת אחת היא, אינו חייב אלא חטאת אחת, לפי שנאמר באשה ובתה ובת בנה ובת בתה: שארה הנה זמה היא, הכתוב עשה שלשה גופין כגוף אחד, לפיכך יחשבו השלשה שמות כשם אחד.

 

הלכה ה

אבל הבא על אחותו שהיא אחות אביו והיא אחות אמו חייב שלש חטאות, שנאמר: ערות אחותו גילה, חייב על אחותו בפני עצמה ואף על פי שהיא אחות אמו ואחות אביו והיאך תהיה זאת?

כגון שבא על אמו והוליד ממנה שתי בנות ובעל אחת מבנותיו והוליד ממנה בן. כשיבא הממזר הזה על הבת השנית, שהיא אחות אמו הממזרת, שהיא אחותו מאביו שהיא אחות אביו מאמו, חייב שלש חטאות. וכן כל כיוצא בזה.