הלכות נחלות - פרק א
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות נחלות - פרק א

הלכות נחלות - פרק א

הלכה א

סדר נחלות כך היא: מי שמת יירשוהו בניו והם קודמין לכל, והזכרים קודמין לנקבות.
 
הלכה ב
בכל מקום אין לנקבה עם הזכר ירושה. אם אין לו בנים יירשנו אביו, ואין האם יורשת את בניה ודבר זה מפי הקבלה.
 
הלכה ג
וכל הקודם בנחלה, יוצאי ירכו קודמין, לפיכך מי שמת בין איש בין אשה אם הניח בן יורש הכל. לא נמצא לו בן לעולם, מעיינין בזרעו של בן: אם נמצא לבנו זרע בין זכרים בין נקבות, אפילו בת בת בת בנו עד סוף העולם, היא תירש את הכל. לא נמצא לו זרע בן חוזרין אצל הבת. היתה לו בת תירש את הכל. לא נמצאת לו בת בעולם מעיינין על זרע הבת: אם נמצא לה זרע בין זכרים בין נקבות עד סוף העולם הוא יורש הכל. לא נמצא לה זרע בת חוזר הירושה לאביו. לא היה אביו קיים מעיינין על זרע האב שהן אחי המת. נמצא לו אח או זרע אח יורש את הכל. ואם לאו חוזרין אצל אחות. נמצאת לו אחות או זרעה יורש הכל. ואם לא נמצאת לו זרע אחים ולא זרע אחות הואיל ואין לאב זרע תחזור הירושה לאבי האב. לא היה אבי האב קיים מעיינין על זרע של אבי האב שהן אחי אביו של מת, והזכרים קודמין לנקבות וזרען של זכרים קודמין לנקבות כמו שהיה הדין בזרעו של מת עצמו. לא נמצאו אחים לאביו לא הם ולא זרען, תחזור הירושה לאבי האב, ועל הדרך הזאת נחלה ממשמשת והולכת עד ראובן. נמצאת אומר הבן קודם לבת וכל יוצאי ירכו של בן קודמין לבת, והבת קודמת לאבי אביה וכל יוצאי ירכה קודמין לאבי אביה, ואבי המת קודם לאחי המת מפני שהם יוצאי ירכו, והאח קודם לאחות וכל יוצאי ירכו של אח קודמין לאחות, ואחות קודמת לאבי אביה וכל יוצאי ירכה קודמין לאבי אביה. אבי האב קודם לאחי האב של מת, ואחי אביו קודמין לאחות אביו וכל יוצאי ירכו של אחי אביו קודמין לאחות אביו, ואחות אביו קודמת לאבי אבי אביו של מת, וכן כל יוצאי ירכה של אחות אביו קודמין לאבי אבי אביו, ועל דרך זו הולך ועולה עד ראש הדורות. לפיכך אין לך אדם מישראל שאין לו יורשין.
 
הלכה ד
מי שמת והניח בת ובת הבן ואפילו בת בת בת הבן עד סוף כמה דורות, היא קודמת ותירש הכל ואין לבת כלום. והוא הדין לבת האח עם האחות ולבת בן אחי אביו עם אחות אביו וכן כל כיוצא בהן.
 
הלכה ה
מי שהיו לו שני בנים ומתו השני בנים בחייו והניח הבן האחד שלשה בנים והניח הבן השני בת אחת ואחר כך מת הזקן נמצאו שלשת בני בניו יורשין חצי הנחלה, ובת בנו יורשת החצי, שכל אחד ואחד מהן יורש חלק אביו. ועל דרך זו חולקין בני האחים ובני אחי האב עד ראש הדורות.
 
הלכה ו
משפחת האם אינה קרויה משפחה ואין ירושה אלא למשפחת האב. לפיכך האחים מן האם אין יורשין זה את זה ואחין מן האב יורשין זה את זה. ואחד אחיו שהוא מאביו בלבד או אחיו מאביו ומאמו.
 
הלכה ז
כל הקרובין בעבירה יורשין ככשרים. כיצד?
כגון שהיה לו בן ממזר או אח ממזר, הרי אלו כשאר בנים וכשאר אחים לנחלה. אבל בנו מן השפחה או מן הנכרית אינו בן לדבר מן הדברים ואינו יורש כלל.
 
הלכה ח
האשה אינה יורשת בעלה כלל, והבעל יורש את כל נכסי אשתו מדברי סופרים והוא קודם לכל בירושתה אע"פ שהיא אסורה עליו, כגון אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט. ואע"פ שהיא קטנה ואע"פ שהבעל חרש הוא יורש את אשתו.
 
[השגת הראב"ד]: האשה אינה יורשת וכו' עד הוא יורש את אשתו
אמר אברהם: איני מודה בזה משמעתא בתרייתא דמי שמת ושאר הראיות המראות הפך זה אין להם עמידה עד כאן לשונו
 
הלכה ט
כבר ביארנו בהלכות אישות: שאין הבעל יורש את אשתו עד שתכנס ברשותו, ושאין הפקח יורש את החרשת שנשאת כשהיא חרשת אפילו נתפקחה. ושם בארנו שהוא יורש את נכסי אשתו שבאו לירושתה והוחזקו בין נכסים שהכניסה לו בנדונייתה בין נכסים שלא הכניסה לו. ומי שנתגרשה ספק גירושין ומתה, אין הבעל יורשה.
 
[השגת הראב"ד]: כבר ביארנו בהלכות אישות וכו' עד אין הבעל יורשה
אמר אברהם: מה שאמרו במס' גיטין בירושלמי נראה שהוא חולק עליו המגרש את אשתו ולנה עמו בפונדקי בה"א צריכה ממנו גט שני לאידא מילתא אמר רבי אלעזר לירושה כלומר שהוא יורשה ומה התם בודאי גירשה וספק החזירה יורשה הכא דודאי אשתו היתה וספק גירשה לא כ"ש.
 
הלכה י
בעל שנשא קטנה שאינה צריכה מיאון אינו יורשה, שהרי אין כאן שום אישות. וכן שוטה שנשא פקחת או פקח שנשא שוטה אינו יורשה, שהרי לא תקנו חכמים להן נשואין.
 
הלכה יא
בעל שמתה אשתו ואחר כך מת אביה או אחיה או אחד מן המורישין אותה, אין הבעל יורש אותן, אלא יורש אותן זרעה אם היה לה זרע, או תחזור הירושה למשפחת בית אביה, שאין הבעל יורש נכסים הראויין לבא לאחר מכאן אלא לנכסים שכבר באו לירושה קודם שתמות.
 
הלכה יב
וכן אין הבעל יורש את אשתו והוא בקבר כשאר היורשין של משפחת האב. כיצד?
בעל שמת ואחר כך מתה אשתו, אין אומרין הואיל והבעל היה קודם לכל אדם בירושתה, כך יורשי הבעל יקדמו לשאר יורשי האשה, אלא יורשי האשה ממשפחת בית אביה הם היורשים אותה אם מתה אחר בעלה.
 
הלכה יג
וכן אין הבן יורש את אמו בקבר כדי להנחיל לאחיו מאביו. כיצד?
מי שמת ואחר כך מתה אמו, אין אומרין: הואיל ואילו היה הבן קיים היה קודם, אף יורשין של בן קודמין ליורשיה של אשה זו ונמצאו אחיו מאביו יורשין את אמו של זה אחר מותו של זה, אלא זרע בנה הוא שיירשנה אם היה לו זרע, ואם אין לו זרע תחזור ירושתה למשפחת בית אביה. אבל אם מתה האם תחלה ואחר כך מת הבן אפילו היה קטן בן יומו ולא כלו לו חדשיו, הואיל וחיה אחר אמו שעה אחת ומת, הרי זה נוחל את אמו ומנחיל הנחלה ליורשיו ממשפחת אביו.
 
[השגת הראב"ד]: אבל אם וכו'
אמר אברהם: אינו כן אלא בכלו לו חדשיו דאי לא ידעי הוה ליה איהו ספק והאחין ודאין ואין ספק מוציא מידי ודאי. עד כאן לשונו.