הלכות נחלות - פרק ח
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות נחלות - פרק ח

הלכות נחלות - פרק ח

הלכה א

כשמורידין קרוב לנכסי השבוי או בורח או לנכסי היוצא לדעת ששמעו בו שמת, לא יורידו קטן, שמא יפסיד הנכסים. ואין מורידין קרוב לנכסי קטן, שמא יטעון ויאמר: זה חלקי המגיע לי בירושתי, ואפילו קרוב מחמת קרוב אין מורידין. כיצד?

היו שני אחים אחד גדול ואחד קטן ונשבה הקטן או ברח, אין מורידין הגדול לתוך שדהו, מפני שהקטן אינו יכול למחות ושמא יחזיק זה האח ולאחר שנים יאמר: זה חלקי שהגיע לי בירושתי ומחמת ירושה באתי. ואפילו בן אחיו של זה הקטן הנשבה, אין מורידין אותו לנכסיו, שמא יאמר: שמחמת אבי ירשתי חלק זה.

 

הלכה ב

לעולם אין מורידין קרוב לנכסי קטן, אפילו קרוב מחמת אחי האם שאינן ראויין לירש. הרחקה יתירה היא זו ואפילו יש ביניהן שטר חלוקה בין בבתים בין בשדות, לא ירד. ואפילו אמר כתבו עלי שטר אריסות לא ירד, שמא יאבדו השטרות ויארכו הימים ויטעון ויאמר: שזה חלק ירושה בא לו (מחמתו או) מחמת מורישיו.

מעשה באשה אחת שהיו לה שלש בנות ונשבית הזקנה היא ובת אחת ומתה בת שניה והניחה בן קטן. ואמרו חכמים: אין מורידין זו הבת הנשארה לנכסים שמא מתה הזקנה ונמצאו שליש נכסים אלו לקטן ואין מורידין קרוב לנכסי קטן. וכן אין מורידין לזה הקטן בנכסים, שמא עדיין הזקנה בחיים ואין מורידין קטן לנכסי שבוי. אלא כיצד עושין?

מתוך שצריך להעמיד אפוטרופוס לחצי של קטן, מעמידין אפוטרופוס על כל נכסי הזקנה. אחר זמן שמעו שמתה הזקנה אמרו חכמים: תרד הבת הנשארה לשליש הנכסים שהוא חלק ירושתה וירד הקטן לשליש שהוא חלקו מנכסי הזקנה והשליש של בת השבויה מעמידין לו אפוטרופוס מפני חלק הקטן, שמא מתה גם הבת השבויה ויש לזה הקטן חצי השליש שלה. וכן כל כיוצא בזה.