הלכות שכירות פרק יב
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות שכירות פרק יב

הלכות שכירות פרק יב

הלכה א

הפועלים שהן עושין בדבר שגדולו מן הארץ ועדיין לא נגמרה מלאכתו בין בתלוש בין במחובר ויהיו מעשיהן גמירת המלאכה, הרי על בעל הבית מצוה שיניח אותן לאכול ממה שהן עושין בו, שנאמר: כי תבא בכרם רעך וגו', וכתוב: כי תבא בקמת רעך. מפי השמועה למדו שאין הכתוב מדבר אלא בשכיר. וכי אילו לא שכרו, מי התיר לו שיבא בכרם רעהו בקמה שלו שלא מדעתו?

אלא כך הוא אומר: כי תבא לרשות בעלים לעבודה, תאכל.

 

הלכה ב

מה בין העושה בתלוש לעושה במחובר?

שהעושה בתלוש אוכל בדבר עד שלא נגמר מלאכתו ומשתגמר מלאכתו אסור לו לאכול. והעושה במחובר, כגון בוצר וקוצר, אינו אוכל אלא כשיגמור עבודתו, כגון שיבצור ויתן בסל עד שימלאנו וינפץ הסל למקום אחר, ויחזור ויבצור וימלאנו ואינו אוכל אלא עד אחר שימלא הסל. אבל מפני השב אבידה לבעלים אמרו חכמים: שיהיו הפועלין אוכלין בהליכתן מאומן לאומן ובחזירתן מן הגת, כדי שלא יבטלו ממלאכתן וישבו לאכול, אלא אוכלין בתוך המלאכה כשהן מהלכין ואינן מבטלין.

 

[השגת הראב"ד]: מה בין העושה וכו' עד אחר שימלא הסל.

אמר אברהם: לא ידעתי מאין זה ואולי זה הוא מוצאי שבת מפני השב אבידה לבעלים אוכלין בהליכתן מאומן לאומן ובחזירתן מן הגת דהיינו כשימלא הסל וינפצנו ויחזור מן הגת ומה שאמר מפני השב וכו' פי' הוא למה שאמר. עד כאן לשונו.

 

הלכה ג

המבטל ממלאכתו ואכל או שאכל שלא בשעת גמר מלאכה, הרי זה עובר בלא תעשה, שנאמר: וחרמש לא תניף וגו'. מפי השמועה למדו, שכל זמן שהוא עוסק בקצירה לא יניף חרמש לאכילתו, וכן כל כיוצא בזה. וכן פועל שהוליך בידו ממה שעשה, או שלקח יתר על אכילתו ונותן לאחרים, עובר בלא תעשה, שנאמר: ואל כליך לא תתן. ואין לוקין על שני לאוין אלו, שאם אכל או הוליך חייב לשלם.

 

[השגת הראב"ד]: המבטל ממלאכתו וכו' מפי השמועה למדו שכל זמן עד וכן כל כיוצא בזה.

אמר אברהם: דברים הללו אין להם שורש ובספרי דרשו וקטפת מלילות בידך שלא יהא קוצר במגל ואוכל וחרמש לא תניף בשעה שאתה מניף חרמש על קמת בעל הבית ולא מפני ביטול מלאכה אלא שלא יעשה אכילתו קבע כעין מלאכתו. עד כאן לשונו.

 

הלכה ד

החולב והמחבץ והמגבן אינו אוכל, מפני שאינן גידולי קרקע. המנכש בבצלים ובשומין, אף על פי שתולשין קטנים מבין הגדולים וכל כיוצא בזה אינו אוכל, מפני שאין מעשיהם גמר מלאכה. ואין צריך לומר שומרי גנות ופרדסים וכל דבר המחובר כמקשאות והמדלעות שאן אוכלין כלל.

 

הלכה ה

הבודל בתמרים ובגרוגרות, אינו אוכל מפני שנגמרה מלאכתן למעשר. העושה בחטים וכיוצא בהן אחר שעשו, כגון ששכרן לבור צרורות או לנפח אותן או לטחון, הרי אלו אוכלין שעדיין לא נגמרה מלאכתן לחלה, אבל הלש והמקטף והאופה אינו אוכל, מפני שנגמרה מלאכתן לחלה ואין הפועל אוכל אלא מדבר שעדיין לא נגמרה מלאכתו לחלה ולמעשר.

 

הלכה ו

נתפרסו עגוליו ונתפתחו חביותיו [ונחתכו דלועיו] ושכרן לעשות בהן, הרי אלו לא יאכלו, שהרי נגמרו מלאכתן ונקבעו למעשר והרי הן טבל. ואם לא הודיען מעשר ומאכילן אין הפועלים אוכלין בשל הקדש, שנאמר: בכרם רעך.

 

[השגת הראב"ד]: העושה בחטים וכו' עד למעשר ולחלה

אמר אברהם: טעה הוא וכל האומר כן שלא הוזכרה חלה אלא בכרוך ותני אבל משעת מעשר פקעה אכילתם עד כאן לשונו

 

הלכה ז

שכר פועלין לעשות בנטע רבעי שלו הרי אלו לא יאכלו, ואם לא הודיעם פודה ומאכילן.

 

הלכה ח

הקוצר והדש והזורה והבורר והמוסק והבוצר והדורך וכל כיוצא במלאכות אלו, הרי הם אוכלין מן התורה.

 

הלכה ט

שומרי גתות וערמות וכל דבר התלוש מן הקרקע שעדיין לא נגמרה מלאכתן למעשר, אוכלין מהלכות מדינה, שהשומר אינו כעושה מעשה. אבל אם עשה באיבריו בין בידיו בין ברגליו אפילו בכתפיו, הרי זה אוכל מן התורה.

 

הלכה י

היה עושה בתאנים לא יאכל בענבים, בענבים לא יאכל בתאנים, שנאמר: בכרם ואכלת ענבים. והעושה בגפן זו אינו אוכל בגפן אחרת, ולא יאכל ענבים ודבר אחר. ולא יאכל בפת ולא במלח, ואם קצץ על בעל הבית על שיעור מה שיאכל אוכל אותו בין במלח בין בפת בין בכל דבר שירצה. אסור לפועל למוץ בענבים, שנאמר: ואכלת ענבים. ולא יהיו בניו או אשתו מהבהבין לו השבלין באור, שנאמר: ואכלת ענבים כנפשך, ענבים כמות שהן, וכן כל כיוצא בזה.

 

[השגת הראב"ד]: ולא יאכל ענבים וכו' עד שירצה

אמר אברהם: דוקא אחת אחת בספיתת מלח עראי אבל לא מליחה גמורה ולא עם הפת משום איסור טבל עד כאן לשונו

 

[השגת הראב"ד]: ולא יהיו בניו ואשתו וכו'

אמר אברהם: בעיא היא ולא איפשיטא. עד כאן לשונו.

 

הלכה יא

אסור לפועל לאכול ממה שהוא אוכל אכילה גסה, שנאמר: כנפשך שבעך. ומותר לו למנוע את עצמו עד מקום היפות ואוכל. ויש לו לאכול קישות אפילו בדינר וכותבת אפילו בדינר אע"פ ששכרו במעה כסף, שנאמר: כנפשך שבעך, אבל מלמדין את האדם שלא יהיה רעבתן ויהיה סותם את הפתח בפניו. היה משמר ד' או ה' ערמות, לא ימלא כרסו מאחת מהן, אלא אוכל מכל אחת ואחת לפי חשבון.

 

הלכה יב

הפועלים שלא הלכו שתי וערב בגת, אוכלין ענבים ואין שותין יין שעדיין אינן עושין אלא בענבים בלבד, ומשידרכו בגת ויהלכו בה שתי וערב יש להן לאכול מן הענבים ולשתות מן התירוש, שהרי הן עושין בענבים וביין.

 

הלכה יג

פועל שאמר: תנו לאשתי ובני מה שאני אוכל, או שאמר: הריני נותן מעט מזה שנטלתי לאכול לאשתי ובני, אין שומעין לו, שלא זכתה תורה אלא לפועל עצמו. אפילו נזיר שהיה עושה בענבים ואמר: תנו לאשתי ובני אין שומעין לו.

 

הלכה יד

פועל שהיה עושה הוא ואשתו ובניו ועבדיו והתנה עם הבעל הבית שלא יאכלו ממה שהן עושין לא הוא ולא הם, הרי אלו אינן אוכלין. במה דברים אמורים?

 

בגדולים, מפני שיש בהם דעת והרי מחלו, אבל קטנים אינו יכול לפסוק עליהם שלא יאכלו, שאינן אוכלין משל אביהן או משל אדוניהם אלא משל שמים.