הלכות שכירות פרק ה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות שכירות פרק ה

הלכות שכירות פרק ה

הלכה א

השוכר את הבהמה וחלתה, או נשתטית, או נלקחה לעבודת המלך, אע"פ שאין סופה לחזור אם נלקחה דרך הליכה, הרי המשכיר אומר לשוכר: הרי שלך לפניך וחייב ליתן לו שכרו משלם. במה דברים אמורים?

בששכרה לשאת עליה משוי שאפשר להשליכו בלא הקפדה, אבל אם שכרה לרכוב עליה או לשאת עליה כלי זכוכית וכיוצא בהן, חייב להעמיד לו חמור אחר אם שכר ממנו חמור, ואם לא העמיד יחזיר השכר ויחשוב עמו על שכר כמה שהלך בה.

 

[השגת הראב"ד]: השוכר את הבהמה וכו' במה דברים אמורים בששכרה לשאת עליה משא וכו' עד אלא תרעומות

אמר אברהם: אנשתטית קאי.

 

הלכה ב

מתה הבהמה או נשברה, בין ששכרה לשאת בין ששכרה לרכוב, אם אמר לו: חמור סתם אני משכיר לך, חייב להעמיד לו חמור אחר מכל מקום. ואם לא העמיד יש לשוכר למכור הבהמה וליקח בה בהמה אחרת, או שוכר בהמה בדמיה אם אין בדמיה ליקח עד שיגיע למקום שפסק בו. אמר לו: חמור זה אני שוכר לך, אם שכרה לרכוב עליה או לכלי זכוכית ומתה בחצי הדרך, אם יש בדמיה ליקח בהמה אחרת יקח. ואם אין בדמיה ליקח, שוכר אפילו בדמי כולה עד שיגיע למקום שפסק עמו. ואם אין בדמיה לא ליקח ולא לשכור נותן לו שכרו של חצי הדרך ואין לו עליו אלא תרעומת. שכרה למשא, הואיל ואמר לו חמור זה ומת בחצי הדרך, אינו חייב להעמיד לו אחר, אלא נותן לו שכרו של חצי הדרך ומניח לו נבלתו.

 

[השגת הראב"ד]: שכרה למשא הואיל ואמר לו וכו' עד ומניח לו נבלתו

אמר אברהם: אין לזה שורש וענף שאין הפרש בין רכיבה לשאר משא ולשון ההלכות הטעתו שראה שם לרכוב ולאו בדוקא נקט לה. עד כאן לשונו.

 

הלכה ג

השוכר את הספינה וטבעה לו בחצי הדרך, אם אמר לו ספינה זו אני משכיר לך ושכרה השוכר להוליך בה יין סתם, אף על פי שנתן לו השכר יחזיר כל השכר, שהרי זה אומר לו: הבא לי הספינה עצמה ששכרתי שהקפדה גדולה יש בספינה זו ואני אביא יין מכל מקום ואוליך בה. אמר לו: ספינה סתם אני משכיר לך ושכרה השוכר להוליך בה יין זה, אע"פ שלא נתן לו מן השכר כלום, חייב ליתן כל השכר, שהרי אומר לו: הבא לי היין עצמו ואני אביא לך ספינה מכל מקום ואוליכו. אבל צריך לנכות כדי הטורח של חצי הדרך, שאינו דומה המטפל בהולכת הספינה ליושב ובטל. אמר לו: ספינה זו אני משכיר ושכר השוכר להוליך בה יין זה, אם נתן השכר אינו יכול להחזירו, ואם לא נתן לא יתן, שאין זה יכול להביא הספינה עצמה ולא זה יכול להביא יין עצמו. שכר ספינה סתם ליין סתם, הרי אלו חולקין השכר.

 

הלכה ד

השוכר את הספינה ופרקה בחצי הדרך, נותן לו שכר כל הדרך, ואם מצא השוכר מי שישכיר אותה לו עד המקום שפסק, שוכר ויש לבעל הספינה עליו תרעומת. וכן אם מכר כל הסחורה שבספינה לאיש אחר בחצי הדרך וירד, ועלה הלוקח, נוטל שכר חצי הדרך מן הראשון ושכר החצי מזה האחרון, ויש לבעל הספינה עליו תרעומת שגרם לו לסבול דעת איש אחר שעדיין לא הורגל בו, וכן כל כיוצא בזה.

 

[השגת הראב"ד]: השוכר את הספינה ופרקה בחצי הדרך עד עליו תרעומות

אמר אברהם: לפי הגמ' בזה טענת ממון יש לו עליו. עד כאן לשונו.

 

הלכה ה

מכאן אני אומר: שהמשכיר בית לחברו עד זמן קצוב ורצה השוכר להשכיר הבית לאחר עד סוף זמנו, משכיר לאחרים אם יש בני בית כמנין בני ביתו אבל אם היו ארבעה, לא ישכור לחמשה. שלא אמרו חכמים: אין השוכר רשאי להשכיר אלא מטלטין, שהרי אומר לו: אין רצוני שיהא פקדוני ביד אחר. אבל בקרקע או בספינה שהרי בעלה עמה אין אומר כן. וכן אני אומר אם אמר לו בעל הבית לשוכר: למה תטרח ותשכיר ביתי לאחרים?

אם לא תרצה לעמוד בו, צא הניחו ואתה פטור משכירתו, אינו יכול להשכירו לאחר, שזה באל תמנע טוב מבעליו, עד שאתה משכירו לאחר תניח לזה ביתו. ויש מי שהורה שאינו יכול להשכירו לאחר כלל ויתן שכרו עד סוף זמנו. ולא יראה לי שדין זה אמת.

 

[השגת הראב"ד]: מכאן אני אומר וכו' עד ולא יראה לי שדין זה אמת.

אמר אברהם: יש בדורינו אומרים כן שיש בני אדם שמחריבים הבית בדירתם. עד כאן לשונו.

 

הלכה ו

בית זה אני משכיר לך, ואחר שהשכירו נפל אינו חייב לבנותו אלא מחשב על מה שנשתמש בו ומחזיר לו שאר השכירות. אבל אם סתרו, חייב להעמיד לו בית אחר או ישכיר לו כמותו. וכן אם חזר אחר שהשכירו לזה והשכירו או מכרו לגוי או אנס שהפקיע שכירות הראשון, הרי זה חייב להשכיר לו בית אחר כמותו. וכן כל כיוצא בזה.

 

הלכה ז

השכיר לו בית סתם ואחר שנתן לו בית נפל, חייב לבנותו, או יתן לו בית אחר. ואם היה קטן מן הבית שנפל אין השוכר יכול לעכב עליו, והוא שיהיה קרוי בית שלא השכיר אלא בית סתם. אבל אם אמר לו בית כזה אני משכיר לך חייב להעמיד לו בית כמדת ארכו ומדת רחבו של בית זה שהראהו, ואינו יכול לומר לו: לא היה ענין דברי אלא שיהיה קרוב לנהר או לשוק או למרחץ כזה, אלא חייב להעמיד לו בית כמדתו וכצורתו. לפיכך אם היה קטן, לא יעשנו גדול גדול, לא יעשנו קטן. אחד לא יעשנו שנים, שנים לא יעשנו אחד, ולא יפחות מן החלונות שהיו בו ולא יוסיף עליהן אלא מדעת שניהם.

 

הלכה ח

המשכיר עלייה סתם חייב להעמיד לו עלייה. אמר לו: עלייה זו שעל גבי בית זה אני משכיר לך, הרי שעבד בית לעלייה, לפיכך אם נפחתה העלייה בארבעה טפחים או יתר, חייב המשכיר לתקן, ואם לא תקן הרי השוכר יורד ודר בבית עם בעל הבית עד שיתקן. היו שתי עליות זו על גבי זו ונפחתה העליונה דר בתחתונה, נפחתה התחתונה הרי זה ספק אם ידור בעליונה או בבית, לפיכך לא ידור ואם דר אין מוציאין אותו משם.

 

מעשה באחד שאמר לחברו דלית זו שעל גבי הפרסק הזה אני משכיר לך ונעקר אילן הפרסק ממקומו, ובא מעשה לפני חכמים ואמרו לו: חייב אתה להעמיד הפרסק כל זמן שהדלית קיימת. וכן כל כיוצא בזה.