הלכות שכירות פרק ז
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות שכירות פרק ז

הלכות שכירות פרק ז

הלכה א

כשם שמתנה אדם כל תנאי שירצה במקח וממכר כך מתנה בשכירות שהשכירות מכירה לזמן קצוב היא. וכל שממכרו בנכסיו ממכר, שוכר שכירותו שכירות. וכל שאין לו למכור כך אין לו לשכור אלא א"כ יש לו פירות בלבד באותה הקרקע, הרי זה שוכר ואינו מוכר.

 

הלכה ב

המשכיר בית לחברו לשנה ונתעברה השנה, נתעברה לשוכר. השכיר לחדשים נתעברה למשכיר. הזכיר לו חדשים ושנה, בין שאמר לו: דינר לחדש י"ב דינר בשנה, בין שאמר לו: שנים עשר דינר לשנה דינר בכל חדש, הרי חדש העיבור של משכיר, שהקרקע בחזקת בעלים, ואין מוציאין דבר מיד בעל הקרקע אלא בראיה ברורה. וכן בעל הבית שאמר: לזמן זה השכרתי לך, והשוכר אומר: לא שכרתי אלא סתם או לזמן ארוך, על השוכר להביא ראיה ואם לא הביא, בעל הבית נשבע היסת ומוציאו מן הבית.

 

הלכה ג

השוכר שאמר נתתי שכר הבית שנתחייבתי בו, והמשכיר אומר עדיין לא נטלתי, בין שהיתה בשטר בין שהיתה בעדים, אם תבעו בתוך שלשים יום, על השוכר להביא ראיה, או יתן ויחרים על מי שלקח ממנו או יטעון עליו בדמים שנתן תחלה טענה בפני עצמה וישביעהו היסת. תבעו המשכיר לאחר שלשים יום ואפילו ביום הל', על המשכיר להביא ראיה, או ישבע השוכר שכבר נתן לו שכרו ויפטר. וכן אם שכר ממנו ופירש שיתן לו השכר שנה בשנה ותבעו בתוך השנה, על השוכר להביא ראיה. תבעו לאחר השנה ואפילו ביום תשעה ועשרים באלול, על המשכיר להביא ראייה.

 

[השגת הראב"ד]: השוכר שאמר נתתי שכר הבית וכו' עד נתן לו שכרו ויפטר

אמר אברהם: שלשים יום לאו דוקא אלא כל תוך זמן נמי. עד כאן לשונו.

 

הלכה ד

המשכיר בית לחברו בשטר לעשר שנים ואין בו זמן, השוכר אומר: עדיין לא עבר מזמן השטר אלא שנה, והמשכיר אומר: כבר עברו ושלמו שני השכירות ושכנת עשר שנים על השוכר להביא ראיה, ואם לא הביא ראיה ישבע המשכיר היסת ויוציאו.

 

הלכה ה

השוכר פרדס או שהיה משכון בידו לי' שנים ויבש הפרדס בתוך הזמן ימכרו עציו וילקח בהן קרקע ויאכל פירותיו עד סוף זמן שכירותו או זמן המשכון, וגוף האילנות שיבשו או נקצצו שניהן אסורין בהן משום רבית המלוה והלוה.

 

[השגת הראב"ד]: השוכר פרדס או שהיה משכון עד משום רבית המלוה והלוה

אמר אברהם: אין כאן רבית אלא המלוה אסור משום דקא כליא קרנא והלוה אסור משום דמשתעבדי למלוה. עד כאן לשונו.

 

הלכה ו

שטר השכירות או שטר המשכון שכתוב בה שנים סתם, בעל הפירות אומר: ג' ובעל הקרקע אומר: שנים וקדם זה השוכר או המלוה ואכל הפירות, הרי הפירות בחזקת אוכליהן עד שיביא בעל הקרקע ראיה. אכלה השוכר או הממשכן שלש שנים וכבש השטר ואמר: לחמש שנים יש לי פירות, ובעל הקרקע אומר: שלש. אמרו לו: הבא שטרך ואמר: אבד, השוכר נאמן, שאילו רצה אמר לקוחה היא בידי שהרי אכלה שלש שנים.

 

הלכה ז

מי שהכניס פירותיו לבית חברו שלא מדעתו, או שהטעוהו עד שהכניס פירותיו והניחם והלך, יש לבעל הבית למכור לו מאותן הפירות כדי ליתן שכר הפועלים שמוציאין אותן ומשליכין אותם לשוק. ומדת חסידות הוא שיודיע לבית דין וישכירו ממקצת דמיהן מקום משום השב אבידה לבעלים אף על פי שלא עשה כהוגן.

 

הלכה ח

 

השוכר ריחיים מחברו שיטחון לו כ' סאה בכל חדש בשכרו, והעשיר בעל הריחיים והרי אינו צריך לטחון שם, אם יש לשוכר חטים שצריך לטחון לעצמו או לאחרים כופין אותו ליתן דמי טחינת כ' סאה, שזו מדת סדום היא, ואם אין לו, יכול לומר: אין לי דמים והריני טוחן לך כמו ששכרתי, ואם אין אתה צריך מכור לאחרים. וכן כל כיוצא בזה.