הלכות שאלה ופקדון פרק ח
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות שאלה ופקדון פרק ח

הלכות שאלה ופקדון  פרק ח

הלכה א

המפקיד אצל חברו בהמה או כלים ונגנבו או אבדו, אמר הריני משלם ואיני נשבע, ונמצא הגנב משלם תשלומי כפל. טבח או מכר, משלם תשלומי ארבעה וחמשה. למי משלם?

למי שהיה הפקדון אצלו שהרי אמר אשלם. חזרה הבהמה עצמה חוזרת לבעליה היא וגזותיה וולדותיה, שאין זה השומר קונה שבח הבא מגופה אלא שבח הבא מאליו. וכבר ביארנו שאין הגנב מחזיר גזות וולדות אלא לפני יאוש, נשבע השומר ולא רצה לשלם ואחר כך נמצא הגנב משלם תשלומי כפל. טבח או מכר, משלם תשלומי ארבעה וחמשה. למי משלם?

לבעל הפקדון. וכן השוכר פרה מחברו ונגנבה ואמר: הריני משלם ואיני נשבע ואחר כך הוכר הגנב, משלם תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה לשוכר, שאילו רצה השוכר היה נשבע שנגנבה באונס ונפטר.

 

הלכה ב

שומר חנם שאמר: פשעתי, זכה בכפל שהרי חייב עצמו לשלם. ואילו רצה אמר: נגנבה או אבדה והיה פטור. וכן נושא שכר והשוכר שאמר נגנבה קנה הכפל שהרי חייב עצמו לשלם, ואילו רצה אמר מתה והיה נפטר, אבל השואל אינו קונה הכפל עד שישלם מעצמו. קידם ושלם מעצמו ואח"כ הוכר הגנב משלם תשלומי ארבעה וחמשה לשואל.

 

הלכה ג

כל הקונה הכפל קונה השבח הבא מאליו. כיצד?

הפקיד ארבע סאין אצל חברו והרי הן שוין סלע ונגנבו או אבדו ואמר: הריני משלם סלע ואיני נשבע. ואחר כך נמצאו והרי הן שוין ארבע סלעים, הרי הן של שומר ואינו משלם אלא סלע. במה דברים אמורים?

בשלא הטריחן לבעלים בדין, אבל אם הודה שפשע וחייבוהו בית דין ליתן ולא נתן ברצונו עד שכפוהו בית דין על כרחו ונטלו ממנו, ואח"כ הוכר הגנב או נמצא הפקדון, יחזיר לבעלים כמות שהוא, ומחזירין לשומר הדמים שלקחו ממנו ואם כלים או קרקע גבו בית דין ממנו בשומא, מחזיר לשומר כליו או שדהו.

 

[השגת הראב"ד]: כל הקונה הכפל וכו' עד ואינו משלם אלא סלע

אמר אברהם: דוקא שבא השבח אחר ששלם או שאמר הריני משלם. עד כאן לשונו.

 

הלכה ד

תבעוהו בעלים לשומר ונשבע ואחר כך שלם והוכר הגנב, הואיל ושלם ברצונו זכה בכפל אף על פי שהטריחו בתחילה לדין עד שנשבע, אמר השומר בתחלה: איני משלם וחזר ואמר: הריני משלם זכה בכפל.

 

הלכה ה

אמר: הריני משלם וחזר ואמר: איני משלם, או שאמר: הריני משלם ומת ואמרו הבנים: אין אנו משלמין או שלא הספיק לתבוע את השומר עד שמת ותבע הבנים ושלמו בני השומר, או ששלמו הבנים לבנים, או ששלם השומר מחצה, שאל שתי פרות ושלם אחת מהן, שאל מהשותפין ושלם לאחד מהן, שותפין ששאלו ושלם אחד מהן, שאל מן האשה ושלם לבעלה, אשה ששאלה ושלם בעלה, כל אלו ספק והרי הכפל מוטל בספק ואינו תחת יד אחד מהן, לפיכך חולקין הכפל או השבח בין בעל הפקדון ובין השומר. ואם קידם אחד מהן ותפס הכל, אין מוציאין מידו ואפילו בחו"ל.

 

הלכה ו

נגנב הפקדון באונס ואח"כ הוכר הגנב, אחד שומר חנם ואחד שומר שכר עושה דין עם הגנב ואינו נשבע. קדם ונשבע ואחר כך הוכר הגנב, אם שומר חנם הוא, רצה עומד בשבועתו, רצה עושה דין עם הגנב. ואם שומר שכר הוא עושה עמו דין, נגנב הפקדון באונס והחזירו הגנב לבית השומר והרי הוא בהמה ומתה שם בפשיעה, יש בדבר ספק אם כלתה שמירתו ונפטר או עדיין לא כלתה שמירתו. לפיכך השומר פטור מלשלם, ואם תפסו הבעלים, אין מוציאין מידם.

 

 

סליקו להו הלכות שאלה ופקדון.