הלכות טוען ונטען - פרק י
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות טוען ונטען - פרק י

הלכות טוען ונטען - פרק י

הלכה א

בהמה או חיה שאינה שמורה אלא מהלכת בכל מקום ורועה, אינה בחזקת זה שתפסה, מאחר שהיא ידועה לבעלים. כיצד?

הביא התובע עדים שהבהמה הזאת ידועה לו, וזה התופס טוען: אתה נתתה לי, אתה מכרתה לי, אינו נאמן, שאין היותה תחת ידו ראיה שהרי היא הלכה מעצמה ונכנסה ברשותו. לפיכך אם לא הביא ראיה, תחזור הבהמה לבעליה וישבע היסת על טענה זו.

 

הלכה ב

היתה הבהמה שמורה או מסורה לרועה, אע"פ שהביא זה עדים שהיא שלו, הרי היא בחזקת זה שהיא תחת ידו, ואם טען אתה מכרתה או נתתה לי, ישבע התופס היסת שהיא שלו ויפטר.

 

הלכה ג

לפיכך מי שתפס בהמת חברו שהיתה שמורה או ביד רועה והבעלים טוענין: היא יצאת מעצמה ובאה אצלך, או פקדון היא בידך או שאולה היא לך, והתופס אומר: כן הוא, אינה שלי אבל אתה חייב לי כך וכך או אתה משכנתה בידי על כך וכך, או הזקת אותי נזק שאתה חייב לשלם כך וכך, יכול לטעון עד כדי דמיה מתוך שיכול לומר: לקוחה היא בידי, וישבע בנקיטת חפץ ויטול.

 

הלכה ד

וכן העבדים שיכולין להלך אינן בחזקת זה שהן תחת ידו, אלא כיון שהביא הטוען עדים שזה ידוע שהוא עבדו, והלה טוען: אתה מכרתו לי, אתה נתתו לי במתנה, אינו נאמן ויחזור העבד לבעליו וישבע הטוען שלא מכר ולא נתן. הביא זה הנטען שתפס העבד עדים שיש לזה העבד אצלו שלש שנים רצופות מיום ליום, והוא משתמש בו כדרך שהעבדים משמשין את רבן, הואיל ולא מיחה בו בכל אלו השנים, הרי זה נאמן ומעמידין אותו בידו אחר שישבע היסת שלקחו ממנו או נתנו לו במתנה. אבל עבד קטן שאינו יכול להלך על רגליו מפני קטנותו, הרי הוא כשאר המטלטלין, וכל מי שיהיה ברשותו הרי הוא בחזקתו והמוציא מחברו עליו הראיה.

 

הלכה ה

הטוען את חברו ואמר: בגד או בהמה או עבד זה שבידך שלי הוא, או שאול או גזול או הפקדתיו אצלך או שכור לך, והנטען אמר: לא כי, אלא זה ממוני וירושתי. והביא הטוען עדים שהעידו שהן יודעין שזה החפץ או העבד או הבהמה ידועה שהיא היתה לזה. חזר הנטען ואמר: כן היה שלך אבל אתה נתתו לי או מכרתו לי, וזה שאמרתי ירושתי לא שירשתיו מאבותי אלא שהיא שלי כאילו ירשתיו, הרי זה נאמן ונשבע היסת, שכבר ביארנו שיש לטוען לחזור לטעון דבר הנשמע.

 

הלכה ו

ספינה וכיוצא בה שהיו שנים נחלקין עליה, זה אומר: כולה שלי וזה אומר: כולה שלי ובאו לבית דין ואמר אחד: תפסוה עד שאביא עדים, אין תופסין אותה. ואם תפסוה בית דין והלך ולא מצא עדים ואמר: הניחוה בינינו וכל המתגבר יטול כשהיה דינה מקדם, אין שומעין להן ואין מוציאין אותה בית דין מידן עד שיביאו עדים או עד שיודו זה לזה או יחלקו ברצונם ובשבועה, כמו שביארנו.