הלכות טוען ונטען - פרק יג
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות טוען ונטען - פרק יג

הלכות טוען ונטען - פרק יג

הלכה א

ואלו שאין מעמידין הקרקע בידן אע"פ שאכלום שלש שנים: האומנין והאריסין והאפוטרופין והשותפין והאיש בנכסי אשתו והאשה בנכסי בעלה ובן בנכסי אביו והאב בנכסי הבן, שכל אחד מאלו אין מקפידין זה על זה. לפיכך אין אכילתן ראיה אף על פי שלא מיחו בהן הבעלים, אלא תחזור הקרקע לבעלים שהביאו ראיה שזאת הקרקע ידועה להן וישבע היסת שלא מכרו ושלא נתנו, כמו שביארנו.

 

הלכה ב

וכן ראשי גליות של אותו זמן והגזלן והגוי, אין אכילתן ראיה, מפני שהן בעלי זרוע. וכן חרש שוטה וקטן אין אכילתן ראיה מפני שאין להם טענה כדי שתעמוד הקרקע בידן אלא תחזור לבעלים. וכן המחזיק בנכסיהן אין אכילתן ראיה.

 

הלכה ג

כיצד אין מעמידין את הקרקע בידן?

ראובן שאכל שדה שמעון שני חזקה והוא טען שהיא לקוחה בידו והביא שמעון עדים שהיא ידועה לו, וכן הביא עדים שראובן ידוע שהוא שותפו או אריסו או אפוטרופוסו ומפני זה לא מיחה, תחזור השדה לשמעון וישבע היסת שלא מכר ולא נתן. והוא הדין לשארן. אבל אם לא הביא שמעון ראיה שראובן היה שותף או אריס אלא ראובן הודה מעצמו ואמר: הן הוא שותפו ומכר לי, הואיל ואכל שני חזקה ויכול לומר: לא היה שותפי מעולם הרי זה נאמן כשאר כל אדם.

 

הלכה ד

האומנין כיצד?

כגון שהיו בונין בה או מתקנין אותה שנים רבות. ירדו מאומנותן, אם אכלו אותן שלש שנים מאחר שירדו מאומנותן, יש להן חזקה.

 

הלכה ה

האריסין כיצד?

כגון שהיה אריס לאביו של בעל השדה או לאנשי משפחתו, שכיון שהוא אריס של בתי אבות אין ממחין הבעלים בידו, אבל אם זה הוא שנעשה אריס תחלה הואיל ואכלה כולה שני חזקה, מעמידין אותה בידו ואומרין לבעלים: היאך אכל שנה אחר שנה ולא מחית בו?

 

הלכה ו

אריס של בתי אבות שהוריד אריסין תחת ידו יש לו חזקה, שאין מורידין אריסים אחרים לנכסי אדם והוא שותק. אבל אם חלק לאריסין אחרים שהיו בה אין לו חזקה, שמא ממונה על האריסין עשו אותו. ואריס שירד מאריסותו ואכלה שלש שנים מאחר שירד החזיק.

 

הלכה ז

האפוטרופוסין כיצד?

בין שהיה אפוטרופוס על שדה זו בין על שאר נכסים, בין שמינו אותם בית דין בין שמינה אותם אבי יתומים וגדלו היתומים והניחו אותן בין שמינה אדם אפוטרופוס על הוצאתו והכנסתו, הואיל והן משתמשין ברשות אין להן חזקה. עברו האפוטרופין ממינויין ואכלו שלש שנים אחר שעברו הרי זו חזקה.

 

הלכה ח

השותפין כיצד?

אם היה שותף בשדה זו ואין בה דין חלוקה אע"פ שאכל את כולה האחד מהן כמה שנים, הרי היא בחזקת שניהם. ואם יש בה דין חלוקה ואכלה האחד כולה שני חזקה יש לו חזקה, שהרי אומר לשותפו: אם באמת שלא מכרת ולא נתת היאך אכלתי את כולה ואתה שותק ולא מחית כל שלש שנים. וכן האיש שאכל בנכסי אשתו שני חזקה אף על פי שהתנה עמה שאין לו פירות בנכסיה, ואפילו התנה עמה כשהיא ארוסה שלא יירשנה ואחר כך אכל ובנה והרס ועשה כל מה שעלה, וכן האשה שאכלה פירות בנכסי בעלה ונשתמשה בהן כחפצה כמה שנים, אע"פ שיחד לה שדה במזונותיה ואכלה שדות אחרות אין אכילתן ראיה. וכן הבן שהוא סומך על שלחנו של אביו ונחשב בכלל בני ביתו אם אכל נכסי אביו שני חזקה, וכן האב שאכל נכסי בן זה שהוא סומך עליו שני חזקה, אין אכילתן ראיה.

 

הלכה ט

ובן שפירש מאביו ואשה שנתגרשה אפילו ספק גירושין, הרי הן כשאר כל אדם.

 

הלכה י

ראשי גליות שהיו בימי חכמים לפי שהיה בהן כח לרדות את העם, אין אכילתן ראיה. וכן אחר שהחזיק בנכסיהן אפילו אכל כמה שנים, אין אכילתן ראיה, לפי שאינן ממחין מפני שידן תקפה כל זמן שירצו מסלקין זה ממנה. אבל נשבעין היסת שלא מכרו ושלא נתנו. ואם הן החזיקו בנכסי אחר ואמר שלא מכר, נשבע היסת שלא מכר להן ולא נתן להם.

 

הלכה יא

הגזלן כיצד?

מי שהוחזק גזלן על שדה זו, או מי שהוחזקו אבותיו שהן הורגין נפשות על עסקי ממון, אף על פי שאכל שדה זו כמה שנים לא החזיק ותחזור שדה לבעלים.