הלכות טוען ונטען - פרק טז
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות טוען ונטען - פרק טז

הלכות טוען ונטען - פרק טז

הלכה א

ראובן שמכר לשמעון שדה והיה לוי מעדי השטר, ובא לוי לערער על השדה ולטעון שראובן גזל אותה ממנו, אין שומעין לו ואין משגיחין על ראיות שיביא על אותה שדה והרי אבד כל זכותו, שאומר לו: היאך תעיד על המכר ותבא ותערער? וכן אם העיד לוי בשטר שכתוב בו השדה פלוני של ראובן מצד מזרח או מערב. הואיל ועשה השדה סימן לאחר והעיד בשטר, אבד את זכותו ואינו יכול לחזור ולערער, שאומרים לו: היאך תעיד בשטר זה שכתוב בו השדה הזאת מצד פלוני ותחזור ותערער עליה?

 

הלכה ב

טען העד ואמר: תלם אחד הוא שעשיתי סימן ולא כל השדה ואותו התלם הסמוך למצר בלבד הוא של ראובן, הרי זה טענה הנשמעת ויש לו לערער על כל השדה חוץ מאותו התלם. ואין כל הדברים אמורים אלא באחד מעדי השטר שבא לערער, אבל הדיין שקיים השטר יש לו לערער, מפני שיכול לטעון ולומר: לא ידעתי מה היה כתוב בשטר, מפני שיש לדיינין לקיים השטר אע"פ שלא קראוהו. אבל העדים אין חותמין על השטר אלא אם כן קראוהו כולו וידקדק בו.

 

הלכה ג

בא שמעון ונמלך בלוי ואמר לו: הריני קונה שדה פלונית מראובן ובעצתך אקנה אותה. אמר לו לוי: לך וקנה אותה טובה היא. יש לו ללוי לערער עליה ולא איבד זכותו, שהרי לא עשה מעשה ויש לו לומר: רצוני היה שתצא מתחת יד ראובן שהוא אלם כדי שאתבענה בדין ואקח שדי.

 

הלכה ד

ראובן שערער על שמעון ושמעון אמר: איני יודע מה אתה סח, אלא שדה זו מלוי לקחתיה והרי עדים שאכלתיה שני חזקה. אמר לו ראובן: והלא עדים יש לי שבערב באת אלי ואמרת לי: מכור לי שדה זו אין זו ראיה. ויש לו לשמעון לומר: רציתי לקנות ממך כדי שלא תערער ולא תטריחני בדין, אף על פי שאיני יודע אם היה שלך או אינה, וכן כל כיוצא בזה. ואם לא טען שמעון טענה זו, אין טוענין לו.

 

הלכה ה

ראובן שערער והביא עדים ששדה זו שלו, ושמעון שבתוכה טוען: אתה מכרתה לי ואכלתיה שני חזקה, וראובן אמר: בגזל אכלת. בין שלא היו עדים שאכל כלל בין שהיה שם עד אחד שאכלה שלש שנים, אינו חייב להחזיר הפירות שאכל, שהרי הוא אומר: שלי אכלתי ואין עליו עדים שמחייבין אותו בפירות שהרי מעצמו הודה. וזה העד שהעיד שאכלה שלש שנים ליפות כחו של אוכל הוא בא, ואילו היה עמו אחר היתה השדה עומדת בידו, לפיכך ישבע ראובן היסת שלא מכר ותחזור לו השדה, וישבע שמעון היסת שאינו חייב לו כלום בפירות שאכל ויפטר.

 

הלכה ו

היו שני עדים מעידים על שמעון שאכלה פחות משני חזקה, יחזיר כל הפירות שאכל ואפילו היה עד אחד חייב להחזיר על פיו, שהרי אינו מכחיש העד אלא אומר: אמת העיד ואכלתי שתי שנים ושלי אכלתי. נמצא מחוייב שבועה ואינו יכול להשבע ומשלם.

 

הלכה ז

כל המחוייב להחזיר הפירות, אם לא היו ידועין ואין בית דין יכולין לשער אותן כשער הבתים וכיוצא בהן שהוא ידוע, אלא היו פירות אילן או פירות שדה שאינן ידועין, הואיל ואין כאן טענה ודאית ישלם מה שיודה בו שאכלו, ומרחימין על מי שאכל יותר ולא ישלם.

 

הלכה ח

כל המחזיר קרקע מתחת ידו, אם השכירה לאחרים כשהיה מחזיק בה והיו השוכרין קיימין, מוציאין מהן השכר פעם שנייה ונותנין לבעל הקרקע, וחוזרין ותובעין זה שהשכיר להם מקום שאינו שלו.

 

הלכה ט

אסור לאדם לטעון טענת שקר כדי לעות הדין או כדי לעכבו. כיצד?

היה נושה בחברו מנה לא יטעננו מאתים כדי שיודה במנה ויתחייב שבועה, היה נושה מנה וטענו מאתים, לא יאמר אכפור הכל בבית דין ואודה לו במנה ביני לבינו כדי שלא אתחייב לו שבועה.

 

הלכה י

היו שלשה נושין מנה באחד וכפר בהן לא יהיה אחד תובע ושנים מעידים וכשיוציאו ממנו יחלוקו. ועל דברים אלו וכיוצא בהן הזהיר הכתוב ואמר מדבר שקר תרחק.

 

סליקו להו הלכות טוען ונטען בס"ד.