הלכות טוען ונטען - פרק ו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות טוען ונטען - פרק ו

הלכות טוען ונטען - פרק ו

הלכה א

בעלי דינין שבאו לבית דין טען האחד ואמר: מנה יש לי אצל זה שהלויתיו או שהפקדתי אצלו או שגזל ממני, או שיש לי אצלו בשכר, וכן כל כיוצא בזה. והשיב הנטען ואמר: איני חייב כלום, או אין לך בידי כלום, או שקר אתה טוען, אין זו תשובה נכונה, אלא אומרים בית דין לנטען: השב על טענתו ופרש התשובה כמו שפירש זה טענתו ואמור אם לוית ממנו אם לא לוית, הפקיד אצלך או לא הפקיד, גזלתו או לא גזלתו, שכרתו או לא שכרתו וכן שאר הטענות. ומפני מה אין מקבלים ממנו תשובה זו?
שמא טועה הוא בדעתו ויבא להשבע על שקר. שהרי אפשר שהלוהו כמו שטען והחזיר זה את החוב לבנו או לאשתו, או שנתן לו במתנה כנגד החוב וידמה בדעתו שנפטר מן החוב. לפיכך אומרים לו היאך תאמר: איני חייב כלום, שמא אתה מתחייב מן הדין לשלם ואין אתה יודע, אלא הודע לדיינין פירוש הדברים והם יודיעוך אם אתה חייב או אין אתה חייב. ואפילו היה חכם גדול אומרים לו: אין לך הפסד שתשיב על טענתו ותודיענו כיצד אין אתה חייב לו: מפני שלא היו דברים מעולם, או מפני שהיו והחזרת לו שהרי אנו דנין במתוך שיכול לומר בכל מקום.
וכן אם טען הטוען ואמר: זה חייב לי מנה, או מנה יש לי אצלו. אומרים לו: מאי זה פנים?
הלוית אותו, או הפקדת אצלו, או הזיק ממונך?
אמור היאך נתחייב לך. שהרי אפשר שידמה לו שהוא חייב לו והוא אינו חייב, כגון שחשדו שגנבו או שאמר לו שאתן לך מנה וכיוצא בזה. הרי שטען עליו שהלוהו מנה והשיב זה ואמר לו: לא היו דברים מעולם. ואח"כ הביא הטוען עדים שהלוהו בפניהם. וחזר הנטען ואמר: כן היה ולויתי ופרעתי, אין מקבלין ממנו אלא הוחזק כפרן ומשלם, אבל אם השיב: איני חייב או אין לך בידי כלום או שקר אתה טוען וכן כל כיוצא בזה, והלך התובע והביא עדים שהלוהו בפניהם ואמר (הנתבע): כן היה אבל חזרתי לו פקדונו או פרעתיו חובו, לא הוחזק כפרן ונשבע היסת ונפטר.
 
הלכה ב
ראוהו עדים שמנה לו מעות ולא ידעו מה הן, ותבעו בדין ואמר לו: תן לי מעותי שהלויתיך, ואמר: מתנה נתת לי או פרעון היו, הרי זה נאמן ונשבע היסת ונפטר. אמר: לא היו דברים מעולם ואחר כך באו עדים שמנה לו בפניהם, הוחזק כפרן. ולעולם אין אדם מוחזק כפרן עד שיכפור בבית דין ויבאו שני עדים ויכחישוהו במה שכפר.
 
הלכה ג
מנה הלויתיך. כפר בבית דין ואמר: לא היו דברים מעולם, ובאו שני עדים שלוה ממנו מנה ופרעו, והמלוה אומר: לא נפרעתי, הרי זה חייב לשלם. שכל האומר לא לויתי ובאו עדים שלוה כאומר: לא פרעתי דמי. ונמצא הלוה אומר לא פרעתי והעדים מעידים אותו שפרעו, הודאת בעל דין כמאה עדים דמי, ואין המלוה חייב שבועה שהרי הוחזק זה כפרן. וכן אם הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו ואמר: לא היו דברים מעולם וזה אינו כתב ידי, אם הוחזק כתב ידו בבית דין או שבאו עדים שהוא כתב ידו, הרי זה הוחזק כפרן ומשלם.
 
[השגת הראב"ד]: מנה הלויתיך וכו' עד שהרי הוחזק כפרן
אמר אברהם: אין צורך לזה הטעם. עד כאן לשונו.
 
הלכה ד
מנה הלויתיך והוא לי בידך. אמר לו הנטען: והלא פרעתיך בפני פלוני ופלוני. ובאו עדים ואמרו: לא היו דברים מעולם, לא הוחזק כפרן, שאין העדים זוכרין אלא דבר שהם עדים בו. לפיכך לא הוחזק כפרן וישבע הלוה היסת ויפטר. כיוצא בו: תן לי מנה שהלויתיך ואתה עמדת בצד עמוד זה. ואמר הנטען: לא עמדתי בצד עמוד זה מעולם ובאו עדים שעמד, לא הוחזק כפרן, שאין אדם משים דעתו לדברים שאין בהן ממש. וכן כל כיוצא בזה.
 
הלכה ה
תן לי מנה שהלויתיך והרי העדים, ואמר הנטען: פרעתיך בפני פלוני ופלוני, אומרין ללוה: הביאם והפטר. לא באו או שמתו או שהלכו למדינה אחרת, ישבע היסת שפרעו, שאין אנו מצריכים אותו להביאן אלא לברר דבריו ולהפטר אף משבועה, שהמלוה את חברו בעדים אינו צריך לפרעו בעדים, כמו שבארנו.
 
[השגת הראב"ד]: תן לי מנה שהלויתיך וכו' עד שפרעו
אמר אברהם: לאו דוקא אומר בפני פלוני ופלוני שזה לשון המדבר בהווה וזה לשון המדבר על עיקר הטענה ואין כאן חכמה עד כאן לשונו
 
הלכה ו
אמר לו בפני עדים: מנה לי בידך, אמר לו: הן. למחר תבעו בדין והביא עדים, ואמר: משטה הייתי בך ואין לך בידי כלום, פטור ונשבע היסת שאין בידו כלום, ואפילו אמר: לא היו דברים מעולם. שהרי לא אמר להם: אתה עדי ודבר שאינו עדות אין אדם זוכרו. ולפיכך אם אמר לא היו דברים מעולם, לא הוחזק כפרן.
 
הלכה ז
ולא עוד אלא אפילו הטמין לו עדים אחורי הגדר ואמר לו מנה לי בידך, אמר לו: הן רצונך שיעידו בך פלוני ופלוני?
אמר לו: לא, שמא תכפני בדין למחר ואין לי מה אתן לך ולמחר תבעו בדין באלו העדים. בין שטען ואמר: משטה הייתי בו, בין שאמר: לא היו דברים מעולם, הרי זה נשבע היסת ונפטר, שאין כאן עדות עד שיאמר הלוה: אתם עדי, או יאמר המלוה בפני הלוה וישתוק הלוה. אבל בעדות הזה לא הוחזק כפרן.
מעשה באחד שהיו קורין אותו קב רשו כלומר שיש עליו חובות הרבה. אמר: מי הוא שאני חייב לו אלא פלוני. ובא אותו פלוני ותבעו ואמר הוא: איני חייב לו כלום. ואמרו חכמים: ישבע היסת ויפטר.
וכן אחד היו אומרים עליו שהוא בעל ממון. בשעת מיתתו אמר: אילו היה לי ממון לא הייתי פורעו לפלוני ולפלוני, ואחר מיתתו באו פלוני ופלוני לתבוע ואמרו חכמים: אין להם כלום, שהאדם עשוי להראות עצמו שאינו בעל ממון ושלא הניח בניו בעלי ממון, וכל כיוצא בדברים אלו.
 
[השגת הראב"ד]: מעשה באחד שהיו וכו' עד ישבע היסת ויפטר
אמר אברהם: אין זה לפי הגמרא. עד כאן לשונו.
 
הלכה ח
אע"פ שהמטמין עדים אינה עדות וכן המודה מעצמו ועדים שומעין אותו, וכן האומר לחברו בפני עדים: מנה לי בידך ואמר לו: הן, בכל הדברים וכיוצא בהן כשיבאו לבית דין אומרין לנתבע: למה לא תתן מה שיש לו אצלך?
אמר: אין לו אצלי כלום. אומרים לו: והלא אתה אמרת בפני אלו כך וכך, או הודית מעצמך?
אם עמד ושלם מוטב, ואם לא טען אין טוענין לו אבל אם טען ואמר משטה הייתי בו, או לא היו דברים מעולם, או שלא להשביע את עצמי נתכוונתי פטור ונשבע היסת, כמו שבארנו.