סימן ע: מי הם הפטורים מקריאת שמע
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן ע: מי הם הפטורים מקריאת שמע

סימן ע: מי הם הפטורים מקריאת שמע

 סעיף א

נשים ועבדים פטורים מקריאת שמע, מפני שהיא מצות עשה שהזמן גרמא, ונכון הוא ללמדם שיקבלו עליהן עול מלכות שמים.

הגה: ויקראו לפחות פסוק ראשון (ב"י בשם אוהל מועד).

 

סעיף ב

קטנים פטורים, לר"ת כשלא הגיעו לחינוך; ולרש"י אפילו הגיעו לחינוך, מפני שאינו מצוי אצלו בזמן קריאת שמע בערב וישן הוא בבוקר, וראוי לנהוג כר"ת.

 

סעיף ג

הכונס את הבתולה פטור מקריאת שמע ג' ימים אם לא עשה מעשה, מפני שהוא טרוד טרדת מצוה. והני מילי בזמן הראשונים, אבל עכשיו שגם שאר בני אדם אינם מכוונים כראוי, גם הכונס את הבתולה קורא.

הגה: וע"ל סי' צ"ט אם שכור יקרא קריאת שמע.

 

סעיף ד

היה עוסק בצרכי רבים והגיע זמן קריאת שמע, לא יפסיק אלא יגמור עסקיהם ויקרא, אם נשאר עת לקרות.

 

סעיף ה

היה עוסק באכילה או שהיה במרחץ, או שהיה עוסק בתספורת, או שהיה מהפך בעורות, או שהיו עוסקים בדין, להרמב"ם גומר ואח"כ קורא קריאת שמע, ואם היה מתירא שמא יעבור זמן קריאה ופסק וקרא, הרי זה משובח. ולהראב"ד, מפסיק וקורא אע"פ שיש שהות לקרות (וע"ל סי' רל"ה).