סימן עב: דין נושאי המטה, והמנחמים והמלוים
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן עב: דין נושאי המטה, והמנחמים והמלוים

סימן עב: דין נושאי המטה, והמנחמים והמלוים

 סעיף א

נושאי המטה וחילופיהן וחילופי חילופיהן, בין אותם שהם לפני המטה, בין אותם שהם לאחריה, מאחר שלמטה צורך בהם, פטורים. ושאר המלוין את המת, שאין למטה צורך בהם, חייבים.

 

סעיף ב

אין מוציאין את המת סמוך לקריאת שמע, שאין שהות להוציאו ולקברו קודם שיגיע זמן קריאת שמע. ואם התחילו להוציאו, אין מפסיקין כדי לקרות.

 

סעיף ג

העם העוסקים בהספד, בזמן שהמת מוטל לפניהם נשמטים אחד אחד וקורין ומתפללין. אין המת מוטל לפניהם, הם קורין ומתפללין, והאונן יושב ודומם.

 

סעיף ד

קברו את המת וחזרו האבלים לקבל תנחומין, וכל העם הולכין אחריהם ממקום הקבר למקום שעומדים שם האבלים לעשות שורה לקבל תנחומין, אם יכולים העם להתחיל ולגמור אפילו פסוק אחד קודם שיגיעו לשורה, יתחילו. ואם לאו, לא יתחילו.

הגה: אם יש שהות ביום לקרות אח"כ (ב"י בשם הרמב"ם).

 

סעיף ה

העומדים בשורה לנחמו, הפנימים שרואים פני האבל, פטורים. והחיצונים, שאינם רואים פני האבל, חייבים.