סימן עח: מי שנצרך להטיל מים בשעת קריאה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן עח: מי שנצרך להטיל מים בשעת קריאה

סימן עח: מי שנצרך להטיל מים בשעת קריאה

 סעיף א

היה קורא והתחילו מי רגליו שותתין על ברכיו, פוסק עד שיכלו המים, וחוזר לקרות, אפילו אם נפלו על בגדיו ויש בהם טופח על מנת להטפיח, כיון שהם מכוסים בבגדו. ואם נפלו מי רגלים בארץ, מרחיק מהם ד' אמות.

הגה: או כשיעור שיתבאר לקמן סי' פ"ב או ממתין עד שיבלעו בקרקע (הר"י פ"ב דברכות). ואפילו שהה כדי לגמור את כלה, אינו צריך לחזור אלא למקום שפסק.

הגה: ויש אומרים דאם שהה כדי לגמור את כלה חוזר לראש, וכן עיקר, וכמו שכתבתי לעיל סי' ס"ה, ומשערין לפי הקורא.