סימן תמו: דין מי שמוצא חמץ בתוך המועד
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תמו: דין מי שמוצא חמץ בתוך המועד

סימן תמו: דין מי שמוצא חמץ בתוך המועד

 

סעיף א
המוצא חמץ בביתו, אם הוא בחול המועד יוציאנו ויבערנו מיד. ואם הוא יו"ט, יכפה עליו כלי עד הלילה ואז יבערנו, (לפי שלא יוכל לטלטלו ביום טוב (ריב"ש) גם לשרפו במקומו אסור) (ר"ן).
 
סעיף ב
ויש מי שאומר דיום טוב שני דינו כחול המועד לענין זה.
 
סעיף ג
גגו של אינו יהודי שהיה סמוך לגגו של ישראל ונתגלגל החמץ מגגו של אינו יהודי לגגו של ישראל, הרי זה דוחפו בקנה. ואם היה בשבת או ביו"ט, כופה עליו כלי, (דאסור לטלטלו ביו"ט ושבת).
 
סעיף ד
מצא פת בפסח בביתו ואינו יודע אם הוא חמץ או מצה, מותר אפילו באכילה דאזלינן בתר בתרא; ואם הוא מעופש הרבה, שאי אפשר לו להתעפש כל כך משנכנס הפסח, אז ודאי הוא חמץ. ואם עברו מימי הפסח שנוכל לתלות שנתעפש משנכנס הפסח עד עתה, אם אנו נוהגים לאפות בפסח פת חם בכל יום תולין להקל אפילו הוא מעופש הרבה, שאנו תולים לומר בכל יום אפה פת חם ונתנו עליו ולפיכך הרבה להתעפש.