סימן תעט: בהמ"ז על כוס שלישי
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תעט: בהמ"ז על כוס שלישי

סימן תעט: בהמ"ז על כוס שלישי

 

סעיף א
אחר כך מוזגין לו כוס שלישי, ומברך עליו בהמ"ז ובורא פרי הגפן, ושותהו בהסיבה; ולא יברך אחריו ולא ישתה יין בינו לכוס רביעי.
הגה: מיהו מכוס שלישי יכול לשתות כמה פעמים והכל מחשב שתייה אחת, אף על גב דהפסיק בנתיים (מהרי"ל ומהר"י ותשב"ץ). מצוה לחזור אחר זימון.
הגה: והגדול שבהן אומר הודו ואנא, והאחרים עונין אחריו (כל בו). והגדול יכול ליתן לקטן רשות (מהרי"ל). ויכול לצרף לזימון לענין הלל, אף על גב שלא אכל עמהם. ונהגו שבעל הבית מברך בה"מ בליל פסח, שנאמר: טוב עין הוא יבורך (משלי כב, ט) והוא מיקרי טוב עין שאמר כל דכפין ייתי וייכול וכו'.