סימן תעב: דיני הסיבה וארבע כוסות
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תעב: דיני הסיבה וארבע כוסות

סימן תעב: דיני הסיבה וארבע כוסות

 

סעיף א
יהיה שלחנו ערוך מבעוד יום, כדי לאכול מיד כשתחשך; ואף אם הוא בבית המדרש, יקום מפני שמצוה למהר ולאכול בשביל התינוקות שלא ישנו, אבל לא יאמר קידוש עד שתחשך.
 
סעיף ב
יסדר שלחנו יפה בכלים נאים כפי כחו, ויכין מקום מושבו שישב בהסיבה דרך חירות. הגה: ואפילו עני שאין לו כרים, ישב על הספסל (מרדכי ריש פרק ערבי פסחים).
 
סעיף ג
כשהוא מיסב לא יטה על גבו ולא על פניו ולא על ימינו, אלא על שמאלו. (ואין חילוק בין אטר לאחר) (טור בשם רש"י ות"ה סימן קל"ו).
 
סעיף ד
אשה אינה צריכה הסיבה אלא אם כן היא חשובה.
הגה: וכל הנשים שלנו מיקרי חשובות (מרדכי ריש פ' ע"פ ורבינו ירוחם), אך לא נהגו להסב כי סמכו על דברי ראבי"ה דכתב דבזמן הזה אין להסב (ד"ע).
 
סעיף ה
בן אצל אביו צריך הסיבה, אפילו הוא רבו מובהק. תלמיד לפני רבו אינו צריך הסיבה, אפילו אינו רבו מובהק, אלא אם כן יתן לו רבו רשות. ותלמיד חכם מופלג בדורו, אעפ"י שלא למד ממנו כלום, חשוב כרבו ואינו צריך הסיבה. (ודווקא כשאוכלין על שלחן אחד, אבל אם אוכל על שלחן בפני עצמו צריך להסב).
 
סעיף ו
השמש צריך הסיבה.
 
סעיף ז
כל מי שצריך הסיבה, אם אכל או שתה בלא הסיבה לא יצא, וצריך לחזור לאכול ולשתות בהסיבה.
הגה: ויש אומרים דבזמן הזה, דאין דרך להסב, כדאי הוא ראבי"ה לסמוך עליו שבדיעבד יצא בלא הסיבה (אגודה פרק ע"פ). ונראה לי אם לא שתה כוס שלישי או רביעי בהסיבה, אין לחזור ולשתות בהסיבה דיש בו חשש שנראה כמוסיף על הכוסות; אבל בשני כוסות ראשונות, יחזור וישתה בלא ברכה (מנהגים), וכן באכילת מצה. ולכתחלה יסב כל הסעודה. (מהרי"ב).
 
סעיף ח
צריך לשתות ד' כוסות על הסדר, ואם שתאן זה אחר זה שלא כסדר, לא יצא.
 
סעיף ט
שיעור הכוס, רביעית לאחר שימזגנו (אם רוצה למזגו), וישתה כולו או רובו. ואם יש בו הרבה רביעיות, שותין ממנו כל כך בני אדם כמנין רביעיות שבו. ויש אומרים שצריך לשתות רוב הכוס, אפילו מחזיק כמה רביעיות. (וצריך לשתות השיעור שלא בהפסק גדול בנתיים) (ב"י בשם רוקח).
 
סעיף י
מי שאינו שותה יין מפני שמזיקו, או שונאו, צריך לדחוק עצמו ולשתות, לקיים מצות ארבע כוסות.
 
סעיף יא
מצוה לחזור אחר יין אדום, (אם אין הלבן משובח ממנו) (טור).
 
סעיף יב
יוצאים ביין מבושל ובקונדיטון.
 
סעיף יג
אפילו עני המתפרנס מן הצדקה ימכור מלבושו או ילוה או ישכיר עצמו בשביל יין לד' כוסות.
 
סעיף יד
גם הנשים חייבות בארבע כוסות ובכל מצות הנוהגות באותו לילה.
 
סעיף טו
תינוקות שהגיעו לחינוך, מצוה ליתן לכל אחד כוסו לפניו.
הגה: ואין ליקח כוס שפיו צר כעין קלו"ג גלא"ז, מפני שלא יוכל לשתות רביעית כאחד (מהרי"ב). ובכוס של בה"מ בלאו הכי אין לוקחים אותו, וע"ל סימן קפ"ג סעיף ד' בהגה, וכן הכוס של קידוש, ועיין לעיל סימן רע"א סעיף י' (ב"י).
 
סעיף טז
מצוה לחלק לתינוקות קליות ואגוזים, כדי שיראו שינוי וישאלו.