סימן תקפד: סדר קריאת התורה בר"ה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקפד: סדר קריאת התורה בר"ה

סימן תקפד: סדר קריאת התורה בר"ה

 

סעיף א
אין אומרים הלל בראש השנה ויום הכפורים.
הגה: ונוהגין לומר אבינו מלכנו על הסדר, ואם הוא שבת אין אומרים אותו (ר"ן פ"ב דר"ה וריב"ש סימן תקי"ב). ומאריכים בפיוטים ותפלות עד חצות (מהרי"ל).
 
סעיף ב
ומוציאין ב' ספר תורה; באחד קורין ה' מוה' פקד את שרה עד ויהי אחר הדברים האלה, ואם הוא שבת קורין בו ז', ומפטיר קורא בשני בפרשת פנחס: ובחדש השביעי, ומפטיר: ויהי איש אחד מן הרמתים, עד וירם קרן משיחו.
הגה: ויש מקומות שנוהגים לקרות התוקע ממנין החמשה העולים לספר תורה (כל בו).
 
סעיף ג
בני אדם החבושים בבית האסורים אין מביאין אצלם ספר תורה, אפילו בר"ה ויום הכפורים. (וע"ל ס"ס קל"ה).
 
סעיף ד
מלין בין קריאת התורה לתקיעת שופר.