סימן תקצז: אם מותר להתענות בר"ה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקצז: אם מותר להתענות בר"ה

סימן תקצז: אם מותר להתענות בר"ה

 

סעיף א
אוכלים ושותים ושמחים, ואין מתענין בר"ה ולא בשבת שובה; אמנם לא יאכלו כל שבעם, למען לא יקלו ראשם ותהיה יראת ה' על פניהם.
 
סעיף ב
יש מקומות שקבלה בידם שכל מי שרגיל להתענות בר"ה ומשנה רגילתו ואינו מתענה, אינו משלים שנתו.
הגה: ומי שאינו ירא לנפשו אין צריך להתענות כל ימיו (כל בו ומנהגים), רק צריך התרה, כמו שאר נדר (כל בו).
 
סעיף ג
המתענה פעם אחת בראש השנה תענית חלום; אם היה ביום ראשון, צריך להתענות שני הימים כל ימיו; ואם היה ביום שני, יתענה כל ימיו יום שני בלבד.
הגה: ואין צריך למיתב תענית לתעניתו, דהא יש אומרים דמצוה להתענות בר"ה (תה"ד סימן רע"ה). ואין אומרים עננו בראש השנה, כמו שאין אומרים ביוה"כ. (הגהות מנהגים).