סימן תר: ביצה שנולדה בר"ה, ודיני הקידוש
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תר: ביצה שנולדה בר"ה, ודיני הקידוש

סימן תר: ביצה שנולדה בר"ה, ודיני הקידוש

 

סעיף א
ביצה שנולדה ביום טוב הראשון, וכן מה שנצוד בו, וכן מה שנתלש בו, אסור בשני.
הגה: וכבר נתבאר לעיל סימן תקי"ג סעיף ג' וסימן תקט"ו.
 
סעיף ב
בקידוש ליל שני (ילבש בגד חדש (הגהות מיימוני פ' כ"ט מהלכות שבת) או מניח פרי חדש ואומר שהחיינו; ואם אין מצוי (בגד חדש או) פרי חדש, עם כל זה יאמר שהחיינו.
 
סעיף ג
אם חל יום ראשון בשבת, אומרים שהחיינו, בשופר ביום שני.
הגה: ויש אומרים אפילו אם חל יום ראשון בחול, וכן המנהג במדינות אלו (הגהות מיימוני הלכות שופר).