סימן תקסג: דין מי שהרהר בלבו להתענות
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקסג: דין מי שהרהר בלבו להתענות

סימן תקסג: דין מי שהרהר בלבו להתענות

 

סעיף א                                                                                         
מי שהרהר בלבו, שלא בשעת תפלת המנחה, להתענות למחר, לא הוי קבלה דלא עדיף מהוציא בפיו להתענות למחר דלא הוי קבלת תענית, כיון שלא קבלו בתפלת המנחה.