סימן תקסז: טעימה ורחיצת הפה שמותר בתענית
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקסז: טעימה ורחיצת הפה שמותר בתענית

סימן תקסז: טעימה ורחיצת הפה שמותר בתענית

 

סעיף א
השרוי בתענית יוכל לטעום כדי רביעית, ובלבד שיפלוט; וביום הכפורים ובתשעה באב, אסור.
הגה: ויש מחמירין בכל תענית צבור, והכי נוהגין (תוספות והגהות מיימוני פ"א ות"ה סימן קנ"ח).
 
סעיף ב
יש אומרים שלא התירו רביעית בפעם אחת, אלא מעט מעט; ויש אומרים שאפילו בפ"א יכול לטעום עד כדי רביעית, אם יודע בעצמו שיכול להעמיד עצמו שלא יבלע כלום.
 
סעיף ג
מי שדרכו לרחוץ פיו בשחרית בתענית צבור, לא כשר למעבד הכי; אבל בתענית יחיד שרי, כיון שפולט; ואפילו יש במים שרוחץ יותר מרביעית.
הגה: ומותר ללעוס עצי קנמון ושאר בשמים ועץ מתוק, ללחלח גרונו ולפלוט, מלבד ביום הכיפורים דאסור (מרדכי דתענית והגהות מיימוני פ"א).