סימן תקעז: אם נתרבה הגשמים עד שמטשטשים הקרקע איך מתנהגים
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקעז: אם נתרבה הגשמים עד שמטשטשים הקרקע איך מתנהגים

סימן תקעז: אם נתרבה הגשמים עד שמטשטשים הקרקע איך מתנהגים

 

סעיף א
בכל מקום, אם רוב גשמים מטשטשים הקרקע ומונעים החרישה, מתריעים ומבקשים רחמים; ואם הענין נחפז ואין פנאי להתריע כסדר שאר תעניות, אין גוזרין בו תענית על הצבור, שאין הצבור יכולים להתענות בכל יום, אלא מתריעין בכל יום ובכל תפלה, ובהתרעה בפה די; ואם היחידים רוצים להתענות, רשאים הם בכך ובהתרעת הפה, דהיינו בעננו אבינו עננו אומר: יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו שיכבשו רחמיך את כעסך, ויגולו רחמיך על מדותיך, ותתנהג עם בניך במדת רחמים, ותכנס להם לפנים משורת הדין, ובטובך הגדול רחם עליהם, שאין פורענות בא לעולם אלא בשביל ישראל, והם עמך ונחלתך אשר הוצאת מארץ מצרים, ואינם יכולים לקבל לא רוב רעה ולא רוב טובה, השפעת עליהם רוב טובה, אינם יכולים לקבל; כעסת עליהם, אינם יכולים לקבל; יהי רצון שיהא ריוח בעולם וזכור רחמיך.