סימן צד: צריך לכוין נגד א"י, ודין הרוכב או יושב בספינה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן צד: צריך לכוין נגד א"י, ודין הרוכב או יושב בספינה

סימן צד: צריך לכוין נגד א"י, ודין הרוכב או יושב בספינה

 

סעיף א
בקומו להתפלל, אם היה עומד בחו"ל, יחזיר פניו כנגד ארץ ישראל ויכוין גם לירושלים ולמקדש ולבית קדשי הקדשים; היה עומד ברוך אתה ה', יחזיר פניו כנגד ירושלים ויכוין גם למקדש ולבית קה"ק; היה עומד בירושלים, יחזיר פניו למקדש ויכוין ג"כ לבית קדשי הקדשים; היה עומד אחורי הכפורת, מחזיר פניו לכפורת.
 
סעיף ב
אם מתפלל לרוח משאר רוחות, יצדד פניו לצד א"י אם הוא בחו"ל; ולירושלים, אם הוא ברוך אתה ה'; ולמקדש, אם הוא בירושלים.
הגה: ואנו שמחזירין פנינו למזרח, מפני שאנו יושבים במערבה של א"י, ונמצא פנינו לא"י (טור וסמ"ג). אין עושין מקום הארון וצד התפלה נגד זריחת השמש ממש, כי זהו דרך המינים, רק מכוונים נגד אמצע היום (הגהות אלפסי החדשים). ומי שרוצה לקיים אמרם: הרוצה להעשיר יצפין או להחכים ידרים, מכל מקום יצדד פניו למזרח.
 
סעיף ג
מי שאינו יכול לכוין הרוחות, יכוין לבו לאביו שבשמים.
 
סעיף ד
היה רוכב על החמור, אין צריך לירד ולהתפלל, אפילו אם יש לו מי שתופס חמורו, אלא מתפלל דרך הילוכו; וכן אם היה בספינה או ע"ג קרון, אם יוכל לעמוד, עומד; ואם לאו, יושב במקומו ומתפלל. או אם היה הולך ברגליו, מתפלל דרך הילוכו אף אם אין פניו כנגד ירושלים, אפילו שלא במקום סכנה, כי אם יעמוד ויתפלל יקשה בעיניו איחור דרכו ויטרד לבו ולא יוכל לכוין והכל לפי הדרך ולפי המקום ולפי יראתו ויישוב דעתו. ויש מחמירין לעמוד באבות, וראוי לחוש לדבריהם אם הוא שלא במקום סכנה.
 
סעיף ה
היה יושב בספינה או בעגלה, אם יוכל לעמוד במקום הכריעות, עומד כדי שיהיה כורע מעומד, ופוסע ג' פסיעות.
הגה: אע"פ שיושב בכל התפלה, מכל מקום אם אפשר לו לעמוד, יעמוד, כדי לקיים הכריעות והפסיעות כדרכן. (ב"י בשם ס"ח) ואם אי אפשר לו, כגון שרוכב על הבהמה, יחזיר הבהמה שלשה פסיעות לאחריה, ועולה לו כאלו פוסע בעצמו (הגהות אלפסי החדשים ס"פ תפלת השחר).
 
סעיף ו
חולה, מתפלל אפילו שוכב על צידו, והוא שיכול לכוין דעתו. (ואם א"א לו להתפלל, מכל מקום יהרהר בלבו שנאמר: אמרו בלבבכם על משכבכם) (תהילים ד, ה), (ב"י בשם א"ח ופסיקתא).
 
סעיף ז
מי שהיו לו אנסים מכאן ומכאן, ומתירא שמא יפסיק תפלתו או יפסידו מקחו, ישב במקומו ויתפלל, לפי שאין דעתו מיושבת עליו; ואע"פ שצריך לעשות שלשה פסיעות בסוף התפלה, יושב ומתפלל וכורע.
 
סעיף ח
יש ליזהר שלא לסמוך עצמו לעמוד או לחבירו, בשעת תפלה.
 
סעיף ט
מי שהוכרח להתפלל מיושב, כשיוכל צריך לחזור ולהתפלל מעומד, ואינו צריך להוסיף בה דבר.
הגה: ומי שבא בדרך והוא סמוך למלון, אם יכול להסתלק מן הדרך במקום שלא יפסיקוהו עוברי דרכים, יסתלק שם ולא יתפלל במלון של עובדי כוכבים, שלא יבלבלוהו בני הבית; אבל אם אי אפשר לו להסתלק מן הדרך במקום שלא יפסיקוהו, יתפלל במלון באיזה קרן זוית (תרומת הדשן סימן ה').