סימן כ: דיני לקיחת ומכירת טלית
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן כ: דיני לקיחת ומכירת טלית

סימן כ: דיני לקיחת ומכירת טלית

 

סעיף א
הלוקח טלית מצוייצת מישראל, או מתגר אינו יהודי (ואומר שלקחן מישראל נאמן) (נ"י הלכות ציצית), כשר, דכיון דתגר הוא, חזקה שלקחה מישראל, דלא מרע נפשיה. אבל אם לקח מאינו יהודי שאינו תגר, פסולה.
 
סעיף ב
אין מוכרין טלית מצוייצת לעובד כוכבים, שמא יתלווה עם ישראל בדרך, ויהרגנו. אפילו למשכן ולהפקיד טלית מצוייצת לעובד כוכבים, אסור אלא אם כן הוא לפי שעה, דליכא למיחש להא.