סימן כא: כדת מה לעשות בציצית שנפסקו, ובטליתות ישנים
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן כא: כדת מה לעשות בציצית שנפסקו, ובטליתות ישנים

סימן כא: כדת מה לעשות בציצית שנפסקו, ובטליתות ישנים

 

סעיף א
חוטי ציצית שנפסקו, יכול לזרקן לאשפה, מפני שהיא מצוה שאין בגופה קדושה, אבל כל זמן שהם קבועים בטלית, אסור להשתמש בהם כגון לקשור בהם שום דבר וכיוצא בזה, משום בזוי מצוה. (ויש אומרים דאף לאחר שנפסקו, אין לנהוג בהן מנהג בזיון לזורקן במקום מגונה, אלא שאינן צריכין גניזה (כל בו הלכות שבת). ויש מדקדקין לגונזן, והמחמיר ומדקדק במצות תע"ב) (מהרי"ל הלכות ציצית) (וע"ל סימן תרס"ד סעיף ח' ט').
 
סעיף ב
טליתות של מצוה שבלו, אדם בודל עצמו מהם ואינו מותר לקנח עצמו בהם ולא לייחד אותם לתשמיש המגונה, אלא זורקן והם כלים.
 
סעיף ג
מותר ליכנס בציצית לבית הכסא.
הגה: וכל שכן לשכב בהן, דשרי. ויש שכתבו שנהגו שלא לשכב בטלית שיש בו ציצית, גם שלא ליתנו לכובס אינו יהודי לכבס, והכל שלא יהיו מצות בזויות עליו. אך נוהגים להקל לשכב בהם (כל בו).
 
סעיף ד
יש ליזהר כשאדם לובש טלית שלא יגרור ציציותיו.