סימן ח: הלכות ציצית ועטיפתו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן ח: הלכות ציצית ועטיפתו

סימן ח: הלכות ציצית ועטיפתו

 

סעיף א
יתעטף בציצית ויברך מעומד.
 
סעיף ב
סדר עטיפתו כדרך בני אדם שמתכסים בכסותם ועוסקים במלאכתם, פעמים בכיסוי הראש פעמים בגילוי הראש, ונכון שיכסה ראשו בטלית.
 
סעיף ג
טליתות קטנים שלנו שאנו נוהגים ללבוש, אע"פ שאין בהם עיטוף, יוצאין בהם ידי חובת ציצית, וטוב להניח אותו על ראשו רחבו לקומתו ולהתעטף בו, ויעמוד כך מעוטף לפחות כדי הילוך ד' אמות, ואח"כ ימשכנו מעל ראשו וילבישנו.
 
סעיף ד
מחזיר שתי ציציות לפניו, ושתים לאחריו, כדי שיהא מסובב במצות.
 
סעיף ה
מברך: להתעטף בציצית. אם שנים או שלשה מתעטפים בטלית כאחת (פי' בפעם אחת), כלם מברכים. ואם רצו, אחד מברך והאחרים יענו אמן.
 
סעיף ו
על טלית קטן יכול לברך להתעטף, אע"פ שאינו מתעטף אלא לובשו.
הגה: ויש אומרים שמברכין עליו: על מצות ציצית, וכן נוהגין ואין לשנות (כל בו סי' כ"ב ונ"י בה"ק דף פ"ו ע"ב).
 
סעיף ז
צריך להפריד חוטי הציצית זה מזה.
 
סעיף ח
יכוין בהתעטפו שצונו הקב"ה להתעטף בו כדי שנזכור כל מצותיו לעשותם.
 
סעיף ט
קודם שיברך, יעיין בחוטי הציצית אם הם כשרים, כדי שלא יברך לבטלה.
 
סעיף י
אם לובש טלית קטן בעוד שאין ידיו נקיות, ילבשנו בלא ברכה, וכשיטול ידיו ימשמש בציצית ויברך עליו, או כשילבש טלית אחר, יברך עליו, ויכוין לפטור גם את זה, ואין צריך למשמש בציציות של ראשון.
 
סעיף יא
עיקר מצות טלית קטן, ללובשו על בגדיו, כדי שתמיד יראהו ויזכור המצות.
 
סעיף יב
אם יש לו כמה בגדים של ארבע כנפות, כלם חייבים בציצית, ואם לבשם כלם בלא הפסק, והיה דעתו מתחלה על כלם, לא יברך אלא ברכה א'. אם מפסיק ביניהם, צריך לברך על כל אחת ואחת. והוא הדין אם לא היה בדעתו מתחלה על כלם, הוי כמפסיק ביניהם.
הגה: וכן אם פשט הראשון קודם שלבש השני, צריך לחזור ולברך (ת"ה סימן מ"ה).
 
סעיף יג
הלובש טלית קטן ומברך עליו, וכשהולך לבית הכנסת מתעטף בטלית גדול, צריך לברך עליו, דהליכה מביתו לבית הכנסת חשיבא הפסק. ואם מתפלל בתוך ביתו, אם היה דעתו מתחלה גם על טלית גדול ולא הפסיק בינתיים בשיחה או בדברים אחרים, אינו צריך לחזור ולברך.
 
סעיף יד
אם פשט טליתו, אפילו היה דעתו לחזור ולהתעטף בו מיד, צריך לברך כשיחזור ויתעטף בו.
הגה: ויש אומרים שאין מברכין אם היה דעתו לחזור ולהתעטף בו (אגו' סי' ל"ה). ויש אומרים דוקא כשנשאר עליו טלית קטן, והכי נוהגין (שם) (עיין לקמן סימן כ"ה ס' י"ב).
 
סעיף טו
אם נפלה טליתו שלא במתכוין, וחוזר ומתעטף, צריך לברך. והוא שנפלה כולה, אבל אם לא נפלה כולה, אע"פ שנפלה רובה, אינו צריך לברך.
 
סעיף טז
הלן בטליתו בלילה, צריך לברך עליו בבוקר, אף אם לא פשטו. וטוב למשמש בו בשעת ברכה. וכן יעשה מי שלובש טליתו קודם שיאיר היום (הגהו' מיימוני בשם ס' התרומה; סמ"ג וסמ"ק ומרדכי בהלכות תפלין).
 
סעיף יז
נתכסה בבגד שהוא חייב בציצית, ולא הטיל בו ציצית, ביטל מצות ציצית.