סימן שי: דין בכור שנשחט שלא על פי חכם
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שי: דין בכור שנשחט שלא על פי חכם

סימן שי: דין בכור שנשחט שלא על פי חכם

 

סעיף א
השוחט את הבכור שלא על פי חכם, אפילו הראהו לחכם אח"כ ומצא בו מום, אסור. והוא הדין בזמן הזה, אם לא הראהו לשלשה בני הכנסת.
 
סעיף ב
השוחט הבכור שלא על פי מומחה, ומכרו ואכלוהו, מחזיר להם הדמים; לא אכלוהו, יקבר ויחזיר להם הדמים.
 
סעיף ג
מי שאינו מומחה, וראה את הבכור, ונשחט על פיו, יקבר וישלם מביתו. וכמה ישלם, אם הוא בארץ ישראל משלם בגסה חצי דמיו, ובדקה רביע דמיו; ובחוץ לארץ, בין בדקה בין בגסה חצי דמיו. והאידנא, שאף בא"י אין רוב שדות של ישראל, מותר לגדל בהמה דקה אפילו בארץ ישראל, הילכך אפילו בא"י אף בדקה משלם חצי דמים.