סימן שיב: דין הנוטל שכר לראות בכור
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שיב: דין הנוטל שכר לראות בכור

סימן שיב: דין הנוטל שכר לראות בכור

 

סעיף א
הנוטל שכר להיות רואה בכורות, אין שוחטין על פיו אלא אם כן היה מומחה גדול וידעו בו חכמים שאין כמותו, ופסקו לו שכר על הראיה והביקור. וצריך שיתנו לו שכרו, בין יהיה המום קבוע ויתירנו, בין אם לא יהיה קבוע. ולא יתנו לו שכר על הבהמה אלא פעם אחת, ורואה אותה לעולם, כל זמן שמביאין אותה, כדי שלא יבא לידי חשד.
 
סעיף ב
אין החכם רואה בכור לעצמו.
 
סעיף ג
אין רואין מומין ביום טוב. אבל אם ראהו מערב יו"ט, יכול לחקור עליו ביו"ט היאך נפל בו המום.