סימן שיט: דין חתוך אבר הבכור ויתר דיני בכור
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שיט: דין חתוך אבר הבכור ויתר דיני בכור

סימן שיט: דין חתוך אבר הבכור ויתר דיני בכור

 

סעיף א
מבכרת המקשה לילד, יכול לחתוך אותו אבר אבר ומשליך לכלבים. (ומרובו ואילך, צריך קבורה) (ב"י בשם התוספות). והבא אחריו, בכור. (ויש אומרים שאינו בכור), (טור בשם הרא"ש). יצא רובו, הרי זה יקבר ונפטרה מהבכורה. ואם חתך אבר והניחו, אבר והניחו, עד שהשלים רובו, הרי כל האברים צריכין קבורה ונפטרה מהבכורה, כיון שיצא רובו, בין שלם בין מחותך (והרי הוא לפנינו), נתקדש למפרע. (ויש אומרים דאינו קדוש למפרע) (טור).
 
סעיף ב
יצא שליש ומכרו לעובד כוכבים, וחזר ויצא שליש אחר, נתקדש למפרע. (ויש אומרים דאינו קדוש למפרע). (טור).
 
סעיף ג
יצא שליש דרך דופן ושני שלישים דרך רחם, אינו קדוש. (ויש אומרים דקדוש) (ג"ז טור).
 
סעיף ד
יצא רוב העובר ע"י מיעוט אחד מהאברים שמשלימו לרוב, חשוב כילוד אע"פ שרוב האבר מבפנים, ואסור למכרו לעובד כוכבים ולהשליכו לכלבים, ופוטר הבא אחריו. ואם יצא חציו של עובר על ידי רוב אחד מהאברים שעל ידו נשלם יציאת חצי העובר, הרי זה ספק ואסור למכרו לעובד כוכבים ולהשליכו לכלבים, והבא אחריו ספק בכור.