הוגש לסינט האוניברסיטה העברית בירושלים בשנת תשס"ב

עבודה זו נעשתה בהדרכתו של פרופ' מיכאל רוזנקתוכן העבודה לפרטיה:
חלק ראשון: מתודולוגיה


מבוא


פרק א: רקע תיאורטי ושיטת המחקר

        קריטריונים לזיהוי מבנים דידקטיים וזרמים אידיאולוגיים בספרות ההדרכה של המשנה והתלמוד.
        1. מטרות המחקר
        2. מקורות המחקר
        3. הוראת משנה ותלמוד
        4. כתיבתם של המורים
        5. הרמנויטיקה ופרשנות
        6. הגישה האינטרדיסציפלינרית במחקר
        7. המודל הטיפולוגי במחקר
        8. המתודולוגיה של המחקר
        9. סיכום


חלק שני: הרקע להוראת תורה שבעל פה
וגישות שונות להוראת משנה ותלמוד


פרק ב: הוראת התורה שבעל פה בחינוך היהודי בתקופה הטרום ציונית
        פתיחה
        1. האידיאל של תלמוד תורה
        2. תפיסת התורה שבעל פה במהלך הדורות
        3. לימוד המשנה והתלמוד בעת החדשה
        4. לימוד התלמוד בישיבות
            4.1 לימוד התלמוד בישיבות ליטא
                  4.1.1 הגאון ר' אליהו מוילנה
                  4.1.2 ר' חיים מייסד ישיבת וולוז'ין
                  4.1.3 הנצי"ב מוולוז'ין ור' חיים סולובצ'יק
                  4.1.4 ישיבות ליטא האחרות
            4.2 ישיבות בארצות אחרות
        5. המאבק בין ההשכלה והמסורת ביחס ללימוד משנה ותלמוד
            5.1 נפתלי הרץ וייזל
            5.2 ר' יצחק בר לוינזון
            5.3 ההשכלה וחכמת ישראל מול המסורת
        6. ניסיונות לפשר בין המסורת וההשכלה
            6.1 הרב שמשון רפאל הירש והרב עזריאל הילדסהיימר
            6.2 הרב יעקב ריינס
            6.3 הרב חיים טשרנוביץ (רב צעיר)
            6.4 החדר המתוקן
        7. התנ"ך והתלמוד
        8. החינוך בארץ ישראל במחצית השניה של המאה התשע עשרה
            8.1 בית הספר העברי החדש בארץ ישראל
            8.2 העלייה הראשונה
            8.3 זאב יעבץ
            8.4 יחיאל מיכל פינס
            8.5 אחד העם
            8.6 תגובת היישוב הישן
        9. מאבק המזרחי לזכות באוטונומיה על החינוך הדתי
        10. סיום

פרק ג: גישות להוראת משנה ותלמוד והשלכותיהן הדידקטיות והאידיאולוגיות


            מבוא

        א. הוראת המשנה:
            1. דברי רקע
            2. הוראת המשנה בבית הספר הדתי - מבט כללי
            2.1 הוראת משנה כבסיס ללימוד מחשבת ישראל והקניית ערכים
            2.2 הוראת המשנה כבסיס להכרת ההלכה ולהבנת יסודותיה
            2.3 הוראת המשנה כבסיס לפיתוח חשיבה תלמודית והבנת המשא והמתן העיוני
            2.4 הוראת המשנה בגישה ספרותית תבניתית
            2.5 הוראת המשנה בזיקה למקצועות אחרים
            2.6 הוראת משנה בגישה אינטגרטיבית
            2.7 סיכום ביניים - הוראת משנה בחינוך הדתי
            3. הוראת המשנה בבית הספר הממלכתי
            3.1 הוראת הריאלייה של המשנה
            3.2 הוראת מחשבה יהודית וערכים יהודיים במשנה
            3.3 הוראת המשפט העברי במשנה
            3.4 הוראת משנה בהתייחסות לדרכי החשיבה של חז"ל בהלכה
            3.5 הוראת המשנה בזיקה למקצועות אחרים
            3.6 הוראת המשנה בגישה אינטגרטיבית.

        ב. הוראת התלמוד:
            1. דברי רקע
            2. הוראת התלמוד בבית הספר הדתי
            2.1 הוראת גמרא מתוך התעניינות דתית ומתוקף קיום מצות תלמוד תורה
            2.2 הוראת גמרא במגמה של פיתוח חשיבת הלומד
            2.3 הוראת גמרא לשם הכרת המצוות ועקרונות המשפט העברי
            2.4 הוראת גמרא כבסיס לפיתוחו המוסרי של הלומד, ועיצוב דמותו האידיאלית מבחינה אישית וחברתית.
            2.5 הוראת גמרא מתוך התעניינות מדעית מחקרית
            2.6 הוראת גמרא בדגש אקטואלי
            3. נספח הצעות דידקטיות
            4. הוראת התלמוד בבית הספר הממלכתי
            4.1 הוראת התלמוד בתפיסה תרבותית ספרותית היסטורית
            4.2 הוראת התלמוד בזיקה לתורת המשפט
            4.3 הוראת התלמוד בזיקה לאומית
            4.4 הוראת התלמוד בהדגשת האקטואליה והחברה
            4.5 הוראת התלמוד בזיקה למחשבה יהודית ומוסר היהדות
            4.6 הוראת התלמוד בגישה הלכתית למדנית
            4.7 הוראת התלמוד בגישה אינטגרטיבית
            סיכום ביניים
            5. מורכבותו הדיסציפלינרית של התלמוד
            6. אתגרים מתחרים בהוראת תלמוד


חלק שלישי: ניתוח אידיאולוגיפרק ד: סוגיות אידיאולוגיות בהוראת משנה ותלמוד


        פתיחה

        1. סוגיות אידיאולוגיות בחינוך הדתי
        1.1 פער בין אידיאל ומציאות
        1.2 מסורת מול בנין חדש - ניצני תמורה בהוראת תורה שבעל פה
        1.3 מציאות אידיאלית מול פשרה - משנה מול תלמוד
        1.4 לימודי קודש מול לימודי חול
        1.5 הישיבה התיכונית, ישיבה או בית ספר תיכון
        1.6 האספקלריה ההתגלותית הנצחית מול האספקלריה ההיסטורית - הזרם המסורתי והזרם האקדמי מחקרי, בהוראת משנה ותלמוד, שבר או השלמה?
        1.7 יהודי דתי חדש מול היהודי המסורתי - זרמים פנימיים בחינוך הדתי המתפלגים על יסוד הזיקה ללימודי משנה ותלמוד.

        2. סוגיות אידיאולוגיות בחינוך הכללי
        2.1 פער בין אידיאל ומציאות
        2.2 "היהודי החדש" - שורש היחס כלפי המשנה והתלמוד
        2.3 תורה מול תרבות - ניצנים ראשונים של הוראת משנה ותלמוד
        2.4 "האדם החדש" - התנגדות תקיפה ללימוד התלמוד
        2.5 השפעות אמוציונליות על הדיון האידיאולוגי בלימוד התלמוד
        2.6 הומניזם יהודי - חידוש הוראת המשנה והתלמוד, הסבר וצידוק
        2.7 אידיאולוגיה ציונית רומנטית מול תפיסה גלותית - בין תנ"ך לבין משנה ותלמוד
        2.8 תרבות יהודית או תרבות אוניברסלית - זרמים פנימיים בחינוך הכללי המתפלגים על יסוד הזיקה ללימודי משנה ותלמוד.

פרק ה: הוראת משנה ותלמוד: תוכנית הלימודים והכשרת מורים


        1. הרפורמות בתוכניות הלימודים
        1.1 תוכניות הלימודים בבית הספר הדתי
        1.2 תוכניות הלימודים בבית הספר הכללי

        2. הכשרת המורים - סוגיה לדוגמא