הקדמת רמב"ן לספר במדבר
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הקדמת רמב"ן לספר במדבר

הקדמת רמב"ן לספר במדבר

אחר שביאר תורת הקרבנות בספר השלישי, התחיל עתה לסדר בספר הזה המצות שנצטוו בענין אהל מועד. וכבר הזהיר על טומאת מקדש וקדשיו לדורות. ועתה יגביל את המשכן בהיותו במדבר כאשר הגביל הר סיני בהיות הכבוד שם. צוה והזר הקרב יומת, כאשר אמר שם כי סקול יסקל. וצוה ולא יבאו לראות כבלע את הקדש ומתו, כאשר הזהיר שם: פן יהרסו אל ה' לראות וגו'. וצוה ושמרתם את משמרת הקדש ואת משמרת המזבח, כאשר אמר שם וגם הכהנים הנגשים אל ה' יתקדשו וגו' והכהנים והעם וגו'. והנה צוה איך תהיה משמרת המשכן וכליו ואיך יחנו סביב: ויעמוד העם מרחוק. והכהנים הנגשים אל ה', איך יתנהגו בו בחנותו ובשאת אותו, ומה יעשו במשמרתו, והכל מעלה למקדש וכבוד לו, כמו שאמרו: אינו דומה פלטרין של מלך שיש לו שומרין לפלטרין שאין לו שומרין.

והספר הזה כולו במצות שעה שנצטוו בהם בעמדם במדבר, ובנסים הנעשים להם, לספר כל מעשה ה' אשר עשה עימהם להפליא. וספר כי החל לתת אויביהם לפניהם לחרב, וצוה איך תחלק הארץ להם.
ואין בספר הזה מצות נוהגות לדורות זולתי קצת מצות, ובענייני הקרבנות שהתחיל בהן בספר הכהנים ולא נשלם ביאורן שם, והשלימן בספר הזה.