הקדמת רמב"ן לתורה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הקדמת רמב"ן לתורה

הקדמת רמב"ן לתורה

בשם האל הגדול הגיבור והנורא אתחיל לכתוב חידושים בפירוש התורה.
באימה ביראה ברתת בזיע במורא.
מתפלל ומתודה בלב נדכה ונפש שבורה.
שואל סליחה מבקש מחילה וכפרה.
בקידה בכריעה בהשתחויה,
עד שיתפקקו כל חוליות שבשדרה.
ונפשי יודעת מאד ידיעה ברורה,
שאין ביצת הנמלה כנגד הגלגל העליון צעירה,
כאשר חכמתי קטנה ודעתי קצרה,
כנגד סתרי תורה הצפונים בביתה הטמונים בחדרה,
כי כל יקר וכל פלא כל סוד עמוק וכל חכמה מפוארה,
כמוס עמה חתום באוצרה.
ברמז בדבור בכתיבה ובאמירה,
כאשר אמר הנביא המפואר בלבוש מלכות והעטרה,
משיח אלהי יעקב ונעים הזמירה.
לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצותך מאד.
ונאמר פלאות עדותך על כן נצרתם נפשי.
אבל מה אעשה ונפשי חשקה בתורה.
והיא בלבי כאש אוכלת בוערה. בכליותי עצורה.
לצאת בעקבי הראשונים אריות שבחבורה.
גאוני הדורות בעלי גבורה. להכנס עמם בעובי הקורה.
לכתוב בהם פשטים בכתובים ומדרשים במצות ואגדה.
ארוכה בכל ושמורה. ואשים למאור פני נרות המנורה הטהורה.
פרושי רבנו שלמה עטרת צבי וצפירת תפארה.
מוכתר בנמוסי במקרא במשנה ובגמרא. לו משפט הבכורה.
בדבריו אהגה. באהבתם אשגה.
ועמהם יהיה לנו משא ומתן דרישה וחקירה.
בפשטיו ומדרשיו וכל אגדה בצורה. אשר בפירושיו זכורה.
ועם רבי אברהם בן עזרא, תהיה לנו תוכחת מגולה ואהבה מסותרה.
והאל אשר ממנו לבדו אירא. יצילנו מיום עברה,
יחשכני משגיאות ומכל חטא ועברה.
וידריכני בדרך ישרה. ויפתח לנו שערי אורה.
ויזכנו ליום הבשורה. כדכתיב: מה נאוו על ההרים רגלי מבשר,
משמיע שלום מבשר טוב משמיע ישועה אומר לציון מלך אלהיך.
צרופה אמרתך מאד ועבדך אהבה. צדקתך צדק לעולם ותורתך אמת.
צדק עדותיך לעולם הבינני ואחיה.